Buď Manažér

Profil Absolventa FRI – BUĎ MANAŽÉR

„Úlohou manažmentu je ostatných pri práci vyrušovať.“

Aj takto by sa dal expresívne vyjadriť názor na manažéra v podniku.

Každý z nás si rolu manažéra vo svojom osobnom živote už zažil. Udalosti ako poskladanie nábytku, varenie, upratovanie a iné domáce a záhradné práce vyžadujú od nás zapojenie nášho racionálneho a emocionálneho myslenia. Pri týchto každodenných činnostiach človek vykonáva rôzne úlohy, ktorým prideľuje určité poradie, venuje im určitý čas, rieši vzniknuté problémy a hlavne očakáva určitý výsledok.

V podobných súvislostiach to existuje aj v komplexnom systéme akým je podnik. Podnik, teda systém zložený z jednotlivých prvkov (vnútorné oddelenia podniku, zamestnanci, manažéri, zákazníci, dodávatelia, investori, a iní) a bezprostredných vzťahov medzi nimi vytvára zložitý celok. Manažéri, ktorí v tomto prostredí pôsobia potrebujú poznatky a skúsenosti, ktoré im dokážu poskytnúť základ pre riadenie podniku

Manažéri, ktorí v tomto prostredí pôsobia potrebujú poznatky a skúsenosti, ktoré im dokážu poskytnúť základ pre riadenie podniku.

Manažment

Manažment na FRI UNIZA poskytuje viaceré úrovne poznatkov, ktoré potrebuje manažér pri riadení podniku:

Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdium

Doktorandské štúdium

Áno, ako môžete vidieť nie sú to len znalosti z Manažmentu ale aj Marketingu, Podnikových informačných systémov, Komunikácie, Prezentácie, Riadenia ľudských zdrojov a mnoho ďalších poznatkových oblastí.

V jednoduchosti povedané správny Buď Manažér dokáže plánovať, organizovať, kontrolovať, viesť ľudí a rozvíjať ľudský potenciál.

Znalosti sú moc, s ktorou dokáže správny manažér dosiahnuť svoje ciele. My Vám ponúkame možnosť tieto znalosti nadobudnúť a dokázať ich rozvíjať v praxi.

Témy odboru Manažment

pre nás predstavujú poslanie naučiť Vás:

 • Ako správne analyzovať trh prostredníctvom manažérskych a marketingových analýz.
 • Vytvoriť efektívnu marketingovú komunikáciu (reklamu) produktu alebo služby.
 • Identifikovať, zmapovať a navrhnúť podnikový informačný systém.
 • Ekonomicky vyčísliť svoje výnosy a náklady vzhľadom na množstvo produkcie.
 • Analyzovať správanie sa zákazníkov prostredníctvom súčasných technológií.
 • Medzinárodné trhy a ich dosah na podnikové prostredie.
 • Riadenie vzťahov so zainteresovanými subjektami podniku
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti manažéra
 • Motivácia ľudského potenciálu podniku.
 • Návrh business modelu podniku
 • Analýza konkurencie podniku
 • Meranie spokojnosti zákazníkov
 • Analýza portfólia produktov a služieb podniku
 • Mapovanie procesov podniku
 • Riadenie dodávateľského reťazca
 • Podniková logistika a operačný manažment
 • Návrh zabezpečenia kvality výrobného procesu podniku

Tieto témy predstavujú len špičku ľadovca znalostí, ktoré potrebuje manažér poznať a prakticky ovládať.

Poznatky pre prax

Naša katedra dokáže zabezpečiť aj prepojenie s praxou v rozmedzí:

 • Projektovej výučby
 • Záverečných prác
 • Výskumných projektov

O prepojení s praxou svedčia aj viaceré významné projekty.

Úspešní absolventi Manažmentu na FRI UNIZA

Tvoja budúca kariéra sa odráža na základe tvojich poznatkov avšak to nie je všetko. Potrebuješ k tomu aj skúsenosti!

Naše univerzitné prostredie ti prináša prepojenie s praxou v rámci podnikov akými sú:

Kto v týchto podnikoch pracuje? Sú to často-krát naši absolventi, ktorý vidia potenciál v tom čo a koho učíme.

Test Developerka Bianka

CEO GoodRequest Tomáš

Produkt Manažér Marcel

Avšak to nieje všetko – prostredie v ktorom sa študenti nachádzajú je ovplyvnené aj ich spoločným životom. V rámci univerzitné prostredia vznikli viaceré študentské kluby, v ktorých si môže študent odskúšať: organizácií rôzneho druhu podujatí, verejné prezentovanie a vystupovanie, exkurzie a iné.  

Pridaj sa k nám aj v rámci vzdelávacích aktivít:

 • Letná škola Buď manažér
 • KROS olympiáda
 • Učiteľské workshopy

Zaujal ťa Manažment na FRI? – Podaj si prihlášku.

Zaujal ťa Manažment na FRI? – Zisti viac.