Cieľ komunikácie

Predstavme si našu každodennú komunikáciu pri plnení pracovných úloh. Aké množstvo informácií, ktoré pretečie medzi tímom sa týka predmetnej úlohy? Koľko času venujeme výberu variantu riešenia úlohy? Argumentácia a diskusia pre nesúhlasné návrhy spôsobuje nové problémy, ktoré hromadia ďalšie množstvo informácií k vyriešeniu alebo nevyriešeniu pracovnej úlohy.

Čo teda s tým?

Po prečítaní niekoľkých článkov sme vybrali štyri dôležité kroky efektívnej a účelnej komunikácie v podnikoch.

Prvý krok: Cieľ komunikácie

Základom plnenia pracovnej úlohy, na ktorej sa podieľajú viacerí kolegovia je komunikácia, presnejšie ide o cieľ komunikácie. Zvolený cieľ komunikácie nadväzuje na naplánovanie komunikácie, v ktorej ide o to, ktoré informácie idete vymieňať, čo potrebujete zistiť?, a akým spôsobom idete komunikovať?

Druhý krok: Empatia

Dôležitá je aj určitá miera empatie, pričom ide o analýzu aktuálneho postoja komunikujúcich  a voľbu vhodných otázok pri komunikácií.

Tretí krok: Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti predstavujú naučený prostriedok manažéra, ktorý dokáže cieliť komunikáciu jasnejšie a presnejšie vzhľadom na riešenú situáciu.

Štvrtý krok: Dôvera

Dôvera medzi ľuďmi vplýva na rozvoj komunikácie. Čím menej človek komunikuje so svojim pracovným okolím, nepozná ich pocity a charakterové črty, tým menej im dôveruje a vie prispôsobiť, svoju komunikáciu tak, aby bola plnohodnotná vzhľadom na jej cieľ a riešenú pracovnú úlohu.

Prečo je osobná komunikácia pri práci manažéra dôležitá?

Nadväzovanie kontaktov pri osobnej komunikácií je kľúčová schopnosť manažéra. Prebieha väčšinou pri spoločenských akciách, konferenciách a obchodných stretnutiach. Budovanie siete kontaktov zväčšuje množstvo nových obchodných príležitostí. Zaujímavý prehľad o sile osobnej komunikácie prináša blog spoločnosti HubSpot:

  • Spoločnosti by stratili 17 % zisku, ak by odstránili obchodné cesty a s nimi spojenú osobnú komunikáciu.
  • Osobné stretnutia generujú o 30 % viac nápadov ako vzdialené stretnutia.
  • Osobné stretnutia sú podstatné pre udržanie dlhodobých obchodných vzťahov.

Touto témou sa snažíme poukázať na dôležitosť osobnej komunikácie v práci manažéra. Komunikačné zručnosti manažéra predstavujú podstatnú a dôležitú časť jeho úloh v podniku.

[Autor: Martin Holubčík]

Written by