škola

Škola hrou alebo manažérske hry

Vzdelávanie, aj to vysokoškolské, môže mať rôzne formy a podoby. Hoci určite je nevyhnutné ovládať potrebné špecifické pojmy a rozumieť ich významu, otupujúce memorovanie zdanlivo nekonečného množstva faktov by asi málokto označil za efektívnu a príjemnú aktivitu (škola). Na FRI to preto robíme inak a do vzdelávania sa snažíme zaradiť čo najviac praktických situácií, na ktorých si študenti môžu svoje vedomosti rovno otestovať. Jednou z takýchto foriem vzdelávania sú aj špeciálne vytvorené manažérske hry a simulácie (využívané v rovnomennom vyučovanom premete).

Aktívne učenie sa (škola hrou)

Využitie hier a simulácií je možné vnímať ako formu aktívneho učenia sa, ktoré vzniklo ako reakcia na tradičné vzdelávanie (škola) a požiadavky podnikovej praxe. Práve takáto forma dáva priestor pre rozvoj kreativity, umožňuje prepájanie znalostí a aktívne zapájanie účastníkov. V oblasti výučby manažmentu potom prispieva k podpore manažérskeho rozhodovania.

Pre jednotlivé užšie stanovené vzdelávacie potreby je možné si vybrať z na trhu dostupných špecificky zameraných manažérskych simulácií. Vo všeobecnosti majú ale všetky rovnaké základné znaky. Medzi tieto patrí modelovanie konkrétnych aspektov riadiacej práce, vyžadovanie aktívneho konania vzdelávaného, možnosť vyskúšať si určité roly a pozície bez rizík a so získaním spätnej väzby, ako aj motivácia hľadať nové a inovatívne riešenia.

V podnikovej praxi sú manažérsky hry (škola hrou) a simulácie využívané pre ich viaceré výhody, ktoré prinášajú. Pomáhajú trénovať schopnosť správne reagovať v danej situácii, rozvíjajú kritické myslenie, umožňujú osvojenie si nastavenia jednotlivých procesov v podniku pri orientácii nového zamestnanca, utvrdzujú aplikovanie systematického prístupu k riešeniu problémov a posilňujú uplatňovanie empatie voči zákazníkom, podriadeným spolupracovníkom a kolegom. 

„Učenie sa je efektívne, keď je to aktívny a nie pasívny proces.“

Kurt Lewin

Simulácia od Marketplace Simulations

Na FRI sme pri výučbe predmetu Manažérske hry a simulácie využili produkt od spoločnosti Marketplace Simulations, ktorá ponúka viac ako 30 marketingových a biznis simulácií. Tieto hrávajú študenti manažmentu (škola hrou) a príbuzných odborov po celom svete.

Naši študenti si nadobudnuté vedomosti mohli otestovať v jednej z najkomplexnejších a zároveň najzložitejších simulácií, aké táto spoločnosť ponúka – Strategic Corporate Management Bikes. Táto simulácia pomáha nadobudnúť skutočné a hlboké pochopenie celkového fungovania podniku. Vo svojej najnovšej verzii je zameraná na nový, zaujímavý produkt – bicykle vyrábané technológiou 3D tlače z uhlíkových vlákien. Obsah simulácie je skutočne široký a zahŕňa zabezpečenie výrobnej kapacity, otvorenie distribučných kanálov, navrhovanie značiek a propagačných kampaní, získavanie zamestnancov, rozhodovanie o ich odmeňovaní, investovanie do výskumu a vývoja, plánovanie výroby na základe predpovedí dopytu či riešenie problémov s kvalitou samotných bicyklov.

Bohatý obsah simulácie (škola hrou) od študentov vyžaduje, aby prepájali vedomosti získané počas štúdia v rámci viacerých predmetov vyučovaných u nás na FRI v programe Manažment (Bc.) a Informačný manažment (Ing.).

škola

Popis: Študenti zahĺbení do hrania. Aj keď nevidno ich úsmevy, sú tam 😀

Študenti musia počas hrania simulácie robiť rozhodnutia ovplyvňujúce chod ich virtuálneho podniku zasahujúce do jednotlivých častí jeho fungovania, ako sú:

  • účtovníctvo,
  • financie a finančná analýza,
  • marketing,
  • výroba,
  • riadenie kvality,
  • manažment ľudských zdrojov a
  • e-commerce.

Skúsenosti a názory študentov

Ako sa simulácia (škola hrou) páčila samotným študentom a čo si z jej hrania odnášajú? Na to vám najlepšie odpovedia ich vlastné vyjadrenia:

Otázka: Ako by ste celkovo ohodnotili obsah a priebeh odohranej simulácie SCM Bikes?

Vyjadrenia:

„Simuláciu hodnotím veľmi kladne, vďaka nej som si mohol vyskúšať nadobudnuté vedomosti zo štúdia na FRI v praxi. Ukázalo sa, ako je veľmi náročné vytvoriť úspešný a konkurencieschopný podnik. Okrem iného som si vďaka simulácii precvičil prácu v tíme a spoznal nových priateľov.“

Nicolas

Veľkým problémom dnešných škôl je nižšie prepojenie teórie s praxou, avšak na FRI to neplatí. Jedným z dôkazov je aj možnosť vyskúšať si simuláciu trhu, kde sa prepájajú všetky vedomosti z rôznych predmetov na škole. Hra pre mňa predstavovala skvelé prepojenie doteraz nadobudnutých vedomostí, ale aj zistenie svojich nedostatkov a ich doplnenie. Najviac sa mi páčilo, že sme mohli na konci hry vidieť rôzne stratégie našich spolužiakov a porovnanie všetkých výsledkov, ale taktiež aj skutočnosť, že hra bola v anglickom jazyku. Naučila som sa, že je potrebné pri vstupe na trh využiť nielen analytické myslenie, ale aj predvídavosť a intuíciu. Pritom sa potvrdilo, že manažment je aj umením. Ďalším prínosom bola možnosť pracovať v tíme a utužovať tak vzťahy a vzájomne sa zblížiť. Vďaka môjmu tímu, spolužiakom a skvelému učiteľovi bol predmet Manažérske hry a simulácie oživením štúdia, novou skúsenosťou a hlavne na každú hodinu som sa tešila. 

Katka

Otázka: Naplnil predmet Vaše pôvodné očakávania?

Vyjadrenia:

„Určite áno. Som rada, že som si predmet navolila a mala možnosť odohrať si takúto simuláciu. Bolo to zaujímavé a hlavne praktické. Bolo zaujímavé vidieť, ako musia aj v reálnom svete jednotlivé oddelenia spolupracovať, aby bolo možné podnik úspešne viesť a dosahovať adekvátne výsledky.“ Denisa

Simulácia bola v celku fajn nastavená, hoci začiatok bol trochu pomalší. Časom sa však všetko rozbehlo a začala hra byť zaujímavejšia, keďže sa museli brať do úvahy všetky analytické výstupy, ktoré sme dovtedy už spracovali a vyhodnotili. Zaujímavé bolo aj prepojenie medzi jednotlivými vzťahmi v manažmente podniku, kde sa každé rozhodnutie odzrkadľovalo recipročne na všetkých pozíciách spoločnosti. Osobne som určite nečakal, že bude simulácia až tak detailná a, pravdupovediac, trošku sme na to aj párkrát doplatili. Na druhej strane toto považujem asi aj za  najedukativnejší prvok celej simulácie. Celkovo by som teda zhodnotil simuláciu za veľmi zaujímavú a hravú formu edukácie, z pohľadu riadenia spoločnosti, ktorá by sa na našej fakulte mohla vyskytovať častejšie aj na iných predmetoch.

Michal

„Nemal som žiadne očakávania, ale bol som milo prekvapený. Hra bola super a naozaj ma bavila. Lepšie rozumiem, ako simulácie dokážu zlepšiť podnikové prostredie a poznám ich využitie v praxi.“ Dávid F.

„Určite áno, celý semester sa niesol v priateľskom duchu uvoľnenej atmosféry a ochoty vždy pomôcť zo strany vždy pozitívne naladeného vyučujúceho. J Taktiež sme prepájali už nadobudnuté poznatky z predmetov z minulých rokov.“ Miloslava

Otázka: Čo sa Vám na hraní najviac páčilo?

Vyjadrenia:

„Rôznorodosť od marketingu cez manažment, ekonómiu a mnohé iné odvetvia, a hlavne veľa vizualizácie, a jednoduché používanie, prehľadnosť.“ Dávid F.

Všeobecne hodnotím odohratú simuláciu veľmi pozitívne. Priebežné rozhodnutia, ktoré sme v tíme realizovali, mali komplexný charakter a presah do viacerých oblastí študijného programu Manažment, čo tiež hodnotím ako mimoriadne prínosné. Časové rozvrhnutie simulácie na kvartály, ktoré sa uzatvárali na týždennej báze považujem taktiež za vyhovujúce, nakoľko táto relatívne nízka časová náročnosť mi pomohla odbúrať akúkoľvek frustráciu, vďaka čomu ma predmet veľmi bavil. Počas semestra som mal pri hraní simulácie neustále pocit, že ide skôr o voľnočasovú a zároveň vysoko-prínosnú aktivitu a nie o povinnosť, ktorej by som sa venoval nerád.

Patrik

Otázka: Bol obsah predmetu dostatočne naplnený prostredníctvom hranej simulácie?

Vyjadrenia:

Podľa mňa áno, preferujem predmety, ktoré idú na kvalitu a nie kvantitu. Rozhodovanie a priebeh v simulácii si budem určite pamätať.“ Dávid F.

Otázka: Pomohla Vám simulácia precvičiť si/nadobudnúť špecifické vedomosti z angličtiny?

Vyjadrenia:

„Áno, hra bola navrhnutá veľmi pekne a pomohla mi rozšíriť moju slovnú zásobu. Ak som niečomu nerozumel, stránka sa dala jednoducho preložiť do slovenčiny. Ak sme pri mini simuláciách vo video lekciách nerozumeli, dali sa zapnúť titulky.“ Adrián

Osobne sa mi páčila prepracovanosť aj to, ako záleží na jednotlivých faktoroch, a tiež ako sa navzájom ovplyvňovali. Bolo super, že sme si mohli platiť za jednotlivé spätné väzby (pre seba alebo aby sme videli konkurenciu aj v iných oblastiach). Grafické spracovanie bolo veľmi príjemné a mikrosimulácie v tomto prostredí boli vynikajúco spracované, náučné a mal som konečne možnosť „po lopate“ pochopiť niektoré veci, čo mi nedávali zmysel (ako napríklad účtovníctvo :D). Hlavne sa mi páčilo samotné hranie. Osobne mám rád hry a tento štýl výučby ma dosť nadchol. Oveľa radšej som sa šiel venovať tomuto predmetu a simulácii ako ostatným predmetom. Viackrát som sa nevedel dočkať a bol zvedavý, čo prinesie ďalší kvartál, ako uspeje naše nastavenie a čo bude ďalej. Takmer vždy, ako mi prišlo upozornenie, že bol kvartál uzavretý a odoslaný, som sa šiel hneď pozrieť na naše postavenie na trhu.

Dávid

Pre tých, ktorí ešte nevedia, ktorú vysokú školu si majú vybrať, možno aj tento článok im s týmto rozhodovaním pomôže. A teda ak si chceš aj Ty vyskúšať vzdelávanie takouto aktívnou a zároveň zábavnou formou (škola hrou) „nebuď labuť, buď manažér.“

Written by