manažér, vzdelávanie, študuj budúcnosť

Prečo študovať manažment na FRI UNIZA?

Študovať manažment znamená študovať budúcnosť.

V odbore manažment vyučujú a pracujú kvalifikovaní odborníci. Ich vedenie a znalosti sú veľkým prínosom pre odborný rast študentov. Naši zamestnanci berú svoje povinnosti vážne a zodpovedne. Rozumejú potrebám praxe a vedia ich sprostredkovať študentom. Práve s praxou často spolupracujú na riešení rôznych problémov. Pozrite si s kým spolupracujeme. Sú to vyhľadávaní experti. Neustále sa vzdelávajú, prednášajú na zahraničných univerzitách i pre prax. Nie sú to klasickí učitelia – sú to aj vedci. Chápu aktuálne trendy a snažia sa vidieť a predvídať potreby budúcnosti. Jeden príklad za všetky: úspech FRI v GMC.  

Absolventi nášho odboru manažment sa výborne uplatňujú v praxi. Študovať manažment na FRI UNIZA sa im oplatilo. Venujeme sa odbornému i osobnostnému rozvoju študentov. Z odborného pohľadu neustále zlepšujeme samých seba i celý vyučovací proces. Odbor prispôsobujeme a meníme tak, aby vyhovoval moderným štandardom kvality. Na toto využívame naše skúsenosti i skúsenosti získané spolu s našimi partnermi v zahraničí (Zoznam zahraničných partnerov) a v praxi. Osobnosť študenta sa snažíme rozvíjať podľa najlepších zásad univerzitného vzdelávania. Študovať manažment môže byť zaujímavé z pohľadu:

  • primeranej záťaže a náročnosti, ktorá učí prekonávať výzvy;
  • etický prístup z našej strany, ktorý zároveň učíme i vyžadujeme od našich študentov;
  • dôrazu na praktickú stránku celého procesu (zadania z praxe, spolupráca na úlohách, ktoré rieši fakulta v spolupráci s praxou a pod.)
  • širokého spektra predmetov, ktoré si študenti môžu voliť podľa ich preferencií – od športu, cez ekonomické, technické a IKT, cudzie jazyky, po filozofické či dokonca forenzné.

Študenti sa u nás na fakulte cítia dobre, navzájom sa podporujú a motivujú. Vnímajú tiež podporu samotnej fakulty i univerzity. Vedú bohatý študentský život. (Študentský život na FRI) Po skončení štúdia s odstupom času hovoria, že dôležité sú okrem vedomostí, ktoré na fakulte získali práve priateľstvá a kontakty. Naši študenti cítia vzájomnú spolupatričnosť, užívajú si odbornú i neformálnu stránku života na fakulte a univerzite.

UNIZA má unikátny moderný kampus. Je tu sústredené všetko podstatné: fakulty, menza, športoviská, ubytovanie i knižnica. Stavajú sa nové budovy a rekonštruujú staré. Okolie univerzity sa premieňa na zelený park a oddychovú zónu. Internáty UNIZA patria k najlepším na Slovensku. Sú v dobrom stave a neustále sa modernizujú. Bonusom je, že skoro každý kto má o ubytovanie záujem ho aj dostane.

Absolventi sa na fakultu radi vracajú: prednášajú, pripravujú zadania na rôzne predmety, pomáhajú na seminároch i na výskumných projektoch. Rozumejú významu štúdia pre ich profesionálny život. Toto pochopenie pretavujú do intenzívnej spolupráce s fakultou a odborom manažment. Ako bežný príklad uveďme zadania na vybrané predmety, ktoré pripravujeme v spolupráci s praxou. Absolventi sú tu veľmi aktívni a tieto možnosti často využívajú. Nejde len o samotné zadanie. Vo väčšine prípadov k nemu poskytnú študentom materiály, pripravia prednášky či semináre, exkurzie a pomáhajú aj pri vyhodnotení. Absolventi tiež často hľadajú v radoch študentoch nových kolegov. Populárny spôsob je zadanie témy bakalárskej či diplomovej práce. Takto zainteresujú študenta do ich firemných procesov. Výsledkom je v mnohých prípadoch situácia, kedy sa zo študenta stane plnohodnotný zamestnanec – kolega.

(Vyjadrenia absolventov)

Úspechy našich absolventov nás úprimne tešia a veľmi si vážime dobré vzťahy a spoluprácu. Tento fakt svedčí o kvalite odboru manažment na FRI a zároveň prispieva k jeho neustálemu zlepšovaniu.

Hľadáme šikovných mladých ľudí odhodlaných pracovať na sebe.

Využite príležitosť a podajte si prihlášku
Podať prihlášku na FRI

Študuj manažment na FRI!

Written by