manažér, vzdelávanie, študuj budúcnosť

Profil manažér na FRI

Manažér riadi ľudí v podniku. „Ak chcete vybudovať veľký podnik, najprv potrebujete vybudovať seba. “ (Tomáš Baťa) Aj takto by sa dal expresívne vyjadriť názor na manažéra v podniku.

Každý z nás si rolu manažéra vo svojom osobnom živote už zažil. Udalosti ako poskladanie nábytku, varenie, upratovanie a iné domáce a záhradné práce vyžadujú od nás zapojenie nášho racionálneho a emocionálneho myslenia. Pri týchto každodenných činnostiach človek vykonáva rôzne úlohy, ktorým prideľuje určité poradie, venuje im určitý čas, rieši vzniknuté problémy a hlavne očakáva určitý výsledok.

V podobných súvislostiach to existuje aj v komplexnom systéme akým je podnik. Podnik, teda systém zložený z jednotlivých prvkov (vnútorné oddelenia podniku, zamestnanci, manažéri, zákazníci, dodávatelia, investori a iní) a bezprostredných vzťahov medzi nimi vytvára zložitý celok. Manažéri, ktorí v tomto prostredí pôsobia potrebujú informácie, nástroje a skúsenosti, ktoré im dokážu poskytnúť základ pre riadenie podniku.

Manažment

Študijný program Manažment na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje kľúčové poznatky, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín a tak pripravuje špecialistov pre riadenie podnikových procesov.

Áno, ako môžete vidieť nie sú to len znalosti z manažmentu ale aj marketingu, podnikových informačných systémov, riadenia ľudských zdrojov a mnoho ďalších poznatkových oblastí.

Manažér, jednoducho povedané správny Buď Manažér dokáže plánovať, organizovať, kontrolovať, viesť ľudí a  správne motivovať zamestnancov podniku, atď..

Znalosti sú moc, s ktorou dokáže správny manažér dosiahnuť svoje ciele.

My Vám ponúkame možnosť tieto znalosti nadobudnúť a dokázať ich rozvíjať v praxi.

Témy študijného programu Manažment pre nás predstavujú poslanie naučiť Vás:

 • Ako správne analyzovať trh prostredníctvom manažérskych a marketingových analýz.
 • Vytvoriť efektívnu marketingovú komunikáciu (reklamu) produktu alebo služby.
 • Identifikovať, zmapovať a vhodne využiť podnikový informačný systém.
 • Ekonomicky vyčísliť svoje výnosy a náklady vzhľadom na množstvo produkcie.
 • Analyzovať správanie sa zákazníkov prostredníctvom súčasných technológií.
 • Riadiť vzťahy so zainteresovanými subjektami podniku.
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti manažéra.
 • Riadenie ľudských zdrojov podniku.
 • Navrhovať business modelu podniku.
 • Analyzovať konkurencie podniku.
 • Merať spokojnosť zákazníkov.
 • Analyzovať portfólio produktov a služieb podniku.
 • Mapovať procesy podniku.
 • Riadenie dodávateľského reťazca.
 • Podnikovú logistiku a operačný manažment.
 • Navrhovať zabezpečenie kvality výrobného procesu podniku.

Tieto témy predstavujú len špičku ľadovca znalostí, ktoré potrebuje manažér poznať a prakticky ovládať, aby bol úspešný.

Poznatky pre prax sú pre nás dôležité a naša fakulta dokáže zabezpečiť aj prepojenie s praxou v rozmedzí:

 • projektovej výučby,
 • záverečných prác,
 • seminárnych prác,
 • výskumných projektov.

O prepojení s praxou svedčia aj mnohé realizované projekty na Katedre manažérskych teórií Fakulty riadenia a informatiky.

Tvoja budúca kariéra sa odráža na základe tvojich poznatkov avšak to nie je všetko. Potrebuješ k tomu aj skúsenosti! Fakulta riadenia a informatiky ti prináša prepojenie s praxou v rámci spolupráce s podnikmi akými sú napríklad Sygic, a.s, Kros, a.s., Autocont a.s. a mnoho ďalších, pre bližšie informácie stlač tu.

Kto v týchto podnikoch pracuje? Sú to často naši absolventi, ktorí vidia potenciál v tom, čo a ako učíme. Úspešní absolventi študijného programu Manažment na Fakulte riadenia a informatiky napísali o nás:

Test Developerka Bianka

CEO GoodRequest Tomáš

Produkt Manažér Marcel

Avšak to nie je všetko, prostredie v ktorom sa študenti nachádzajú je ovplyvnené aj ich spoločným a spoločenským životom. V rámci fakultného prostredia vznikli viaceré študentské kluby, v ktorých si môže študent odskúšať organizáciu podujatia, verejné prezentovanie a vystupovanie, exkurzie a iné.  

Pridaj sa k nám aj v rámci vzdelávacích aktivít:

Zaujal ťa Manažment na FRI? Ak áno  podaj si prihlášku a zisti viac.

Written by