Nadčasový spoločník alebo technologický démon? Posúdenie výhod a nevýhod ChatGPT vo vzdelávacom prostredí

V dnešnej digitálnej ére sa technologické inovácie stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej časti nášho života. Výnimkou nie je ani vzdelávacie prostredie. Jednou z najnovších a najpokročilejších technológií je ChatGPT, jazykový model vyvinutý spoločnosťou OpenAI. ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) je technológia, ktorá využíva veľké množstvo verejne dostupných údajov digitálneho obsahu, najmä textov, a využíva metódy spracovania v prirodzenom jazyku (Natural Language Processing – NLP). Základom tejto technológie je model GPT (Generative Pre-trained Transformer), ktorý je natrénovaný na predikciu nasledujúceho slova v texte na základe predchádzajúcich slov. ChatGPT je schopný produkovať ľudsko-podobný text a prejaviť kreativitu pri písaní na rôzne témy. Využíva komplexné algoritmy a syntaktické vzory na generovanie odpovedí alebo textov na základe poskytnutého vstupu. Táto technológia sa často používa na vytváranie obsahu, odpovedanie na otázky alebo interakciu s používateľmi prostredníctvom písaného jazyka. Jej schopnosť generovať text s presvedčivým a ľudským tónom umožňuje široké spektrum aplikácií, vrátane vzdelávania, komunikácie s používateľmi a tvorby obsahu na rôznych platformách.

Je ChatGPT nadčasovým spoločníkom študentov, alebo sa skrýva v jeho kóde technologický démon?

Táto otázka vyvoláva zaujímavú diskusiu o vplyve tejto technológie vo vzdelávacom prostredí. ChatGPT ponúka študentom rýchly prístup k informáciám, poskytuje individuálnu podporu a môže byť inšpiráciou pre kreatívne myšlienky. Ako nadčasový spoločník prispieva k efektívnemu učeniu a zdokonaleniu schopností. Technológie, akými je napríklad aj ChatGPT je vhodné využiť v rôznych prípadoch, akými sú napríklad:

 1. Pri riešení otázok a získavaní informácií môžu študenti využiť ChatGPT na okamžitú reakciu. Týmto spôsobom získavajú rýchle informácie, čo prispieva k lepšiemu porozumeniu študovaných tém.
 2. V rámci domácich úloh a projektov môže ChatGPT slúžiť ako nástroj, ktorý poskytuje rôznorodé pohľady a príklady. Pomáha tak študentom pri tvorbe kvalitného obsahu a rozvoji ich schopností kritického myslenia.
 3. Interakcia so ChatGPT môže pozitívne ovplyvniť kreatívne a analytické schopnosti študentov. Diskusie s umelou inteligenciou môžu inšpirovať nové myšlienky a prístupy k riešeniu problémov, čím rozvíjajú ich schopnosti.
 4. V kontexte učenia na diaľku môže ChatGPT slúžiť ako virtuálny spoločník, poskytujúci študentom pomoc a vysvetlenia. Týmto spôsobom prispieva k zvýšenej dostupnosti vzdelávania pre tých, ktorí študujú mimo tradičného školského prostredia.
 5. Okrem toho môže používanie ChatGPT prispieť k zdokonaľovaniu písacích a komunikačných zručností študentov. Kontakt s technológiou, ktorá generuje kvalitný text, môže mať pozitívny vplyv na ich jazykový rozvoj a schopnosť efektívnej komunikácie.

Práca s ChatGPT si však vyžaduje dodržiavanie určitých dôležitých zásad:

 • Oboznámte sa s princípmi generatívnej AI – pred začatím používania generatívnej AI si dôkladne preštudujte, ako tieto nástroje fungujú. Je potrebné porozumieť jej schopnostiam a obmedzeniam a získať prehľad o tom, ako môžu byť efektívne využité.
 • Používajte generatívnu AI na podporu svojej práce – nástroje generatívnej AI by mali slúžiť ako pomocníci a nástroje na spracovanie informácií. Používajte ich na spracovanie dát, formuláciu odpovedí a rozvoj vedomostí, ale nečakajte, že nahradia váš vlastný prínos a úsilie.
 • Buďte poctiví a svedomití – dodržiavajte etické zásady pri používaní generatívnej AI. Pristupujte k výsledkom kriticky, buďte obozretní a dôkladne overujte výsledky. Nepovažujte ich za absolútnu pravdu a vždy zohľadňujte kontext.
 • Zodpovednosť za výsledky – ak ste generatívnu AI použili pri výskume alebo práci, nesiete za výsledky plnú zodpovednosť. Zohľadnite, že výsledky môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi a mali by ste ich interpretovať s rozvahou.
 • Dodržiavajte etické normy – pri používaní generatívnej AI sa držte pravidiel akademickej a osobnej morálnej integrity. V písomných prácach vždy deklarujte a citujte, ak ste využili generatívnu AI. Transparentnosť je kľúčová.
 • Sledujte aktualizácie a nové poznatky – udržiavajte sa informovaní o vývoji generatívnej AI a nových poznatkoch v tejto oblasti. Technológia sa rýchlo mení, a tak je dôležité byť vždy aktuálny.

V konečnom zhrnutí je otázka, či je ChatGPT nadčasovým spoločníkom alebo technologickým démonom, subjektívnym hodnotením jeho využitia. Správne vedený a dobre implementovaný, môže byť ChatGPT významným prínosom pre moderné vzdelávanie. S potrebou zodpovedného používania a neustáleho dohľadu nad jeho výstupmi však prichádzajú aj zodpovednosti a výzvy, ktoré nám pripomínajú, že technológia je nástroj, nie konečný cieľ.

„V digitálnom veku buď manažérom svojho vzdelávania, nech technológia slúži ako nástroj, nie ako pán.“

Written by