líder

Pozitívny líder a jeho 4M

Globálny stratég a mentor s dlhoročnou 22 ročnou praxou v spoločnosti Microsoft, Jan Mühlfeit, vo svojej knihe Pozitívny líder ponúka stratégiu 4M úspechu novodobých manažérov.

Metóda je založená na osobných predpokladoch lídra na báze psychologických aspektov. Líder v roku 2021 by nemal odstraňovať slabé stránky, ale vyhľadávať, rozvíjať a využívať tie silné. Na to je však potrebné opustiť zónu priemernosti. Mike Myatt tvrdí, že „priemerní lídri sú považovaní za riadiacich pracovníkov, najlepší lídri za výnimočných ľudí.“

Primárnym cieľom každého dobrého lídra by mala byť snaha zvýšiť kvalitu života svojich zamestnancov. Neefektívny líder sa vyznačuje:

 • orientáciou na slabé stránky a nízkou preferenciou silných stránok,
 • absenciou vyššieho zmyslu, t. j. vízie, poslania, „sna“,
 • riadením času, nie však energie,
 • uprednostňovaním úspechu pred osobným šťastím.

Líder a jeho sila pozitívneho prístupu

Psychológia na báze pozitivity odporúča manažérom rozvoj osobného šťastia a pocitu spokojnosti. Implementácia pozitívneho prístupu v manažérskej praxi zvýši:

 • úroveň pracovnej energie o 23 %,
 • mieru produktivity o 31 %,
 • objem predaja o 37 %,
 • pravdepodobnosť povýšenia o 40 %,
 • kreativitu trojnásobne.

Uvedené výsledky je možné dosiahnuť úsilím, prácou na svojich individuálnych charakteristikách, sebareflexii, sebauvedomeniu a pozitívnemu postoju k životu.

líder

Ako na to?

Pyramída modelu 4M pozitívneho vodcovstva sa skladá z časti MY, MISIA, METÓDY, a MIESTO.

MY

 • Prvok predstavuje celú osobnosť konkrétneho človeka, vrátene jeho silných stránok. Sumarizuje autentickosť každého jedinca, t. j. uvedomenie si, KTO SME.

MISIA

 • Vízia, vytýčené ciele a otázka: „Prečo to všetko chcem dosiahnuť“? predstavujú základné prvky misie. Podľa prístupu pozitívneho vodcovstva lídrovi záleží na tom, aby bol pre svoj podnik prínosom a zároveň bol vo svojom súkromnom živote šťastný, spokojný a vyrovnaný.

METÓDY

 • Spôsob, akým dosiahnuť cieľ a riadiť energiu, tvorí prvok metód. Líder by mal byť príkladom pre iných. Ak cítite, že sa blížite k stavu vyhorenia, upriamte pozornosť na vaše fyzické, mentálne, spirituálne a emocionálne zdroje.

MIESTO

 • Rovnováhu medzi úspechom v práci a osobným šťastím je potrebné korigovať prostredníctvom určenia miesta, kde sa osobne a pracovne chcete realizovať.

Ktorý prvok chýba?

Pyramída pozitívneho vodcovstva sa skladá zo 4M. Jeden prvok, ktorý využíva klasický manažment, však v jeho modernej podobe chýba, a to meranie výkonnosti.

Moderné manažérske postupy nevnímajú výkonnosť v podobe stratégie či príčiny, ale ako výsledok pozitívneho pôsobenia manažmentu na zamestnancov.

Čo by mal spĺňať pozitívny líder?

Inšpiratívny vodca rozvíja silné stránky svojich zamestnancov, efektívne riadi svoj čas a energiu, nasleduje víziu a ciele, a predovšetkým generuje individuálne a tímové šťastie.

„Buď Manažér, ktorý sprostredkuje svoje osobné šťastie iným inšpiratívnym a pozitívnym prístupom, avšak nezabúdaj na to, že ochota zvýšiť kvalitu života musí byť obojstranná medzi lídrom a jeho nasledovateľmi,“ (Šulyová, 2021).

Recenzia na knižku: MÜHLFEIT, J. – COSTI, M. (2019). Pozitívny líder.  

Written by