synergia

Synergia a vznik synergického efektu v kooperáciách

Kniha je z dielne autorov: Ing. Martin Holubčík, PhD. & prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD. ; obsahuje najdôležitejšie zistenia o skúmanej problematike a jej súčasnom stave. Inými slovami synergia a jej dosah na manažment podnikov.

Evolúcia súčasného podnikateľského prostredia, ktorého najväčším katalyzátorom je práve globalizácia, prispieva k rastúcemu počtu interakcií medzi rôznorodými členmi. Podniky sa pokúšajú hľadať rôzne cesty, aby zvýšili svoje šance na úspešné pôsobenie v čoraz náročných podnikateľských podmienkach. Podniky môžu bojovať na trhu samy alebo môžu hľadať rôzne formy spojenectiev. Úspech takýchto snáh znamená hľadanie a vytváranie nových kooperačných interakcií. Synergiu v podnikateľskom prostredí môžeme chápať ako špecifický kooperačný vzťah medzi dvoma podnikmi, pričom tieto podniky pri určitých podmienkach a stanovených zámeroch a cieľoch dokážu 1. spolupracovať; 2. naplniť ciele; 3. vytvoriť synergický efekt. Synergický efekt je v intenciách práce považovaný za hodnotu, očakávaný a neočakávaný výsledok, stav, ktorý vzniká v rámci obchodného prostredia.

Ak bližšie spoznáme podmienky a väzby medzi strategickým riadením a vznikom synergických efektov, tak dosiahneme jednu z úspešných kooperačných stratégií, ako byť konkurencieschopný a kooperovať zároveň.

Podnikateľské prostredie súčasnosti posúva konkurenčný boj na trhu na novú úroveň. Touto úrovňou je zvládnutie strategického rámca pozostávajúceho z kooperačných a konkurenčných vzťahov s rovnakými podnikmi. Výskum v tejto téme je však zameraný ešte hlbšie a ide až ku podnieteniu vzniku synergických efektov aktérov podnikateľského prostredia. Tému vedeckej monografie môžeme špecifikovať ako:

Vznik synergického efektu v kooperačných organizačných formách.

Téma sa zameriava na prepojenie troch výskumných oblastí, tými sú: 1. synergia a synergické efekty; 2. kooperácia a kooperačné prostredie; a 3. strategické riadenie. Dôvodom zamerania sa na predmetné oblasti je pozitívny predpoklad nájdenia vhodných prienikov pre riešenie problematiky. Dôležitosť preskúmania synergických efektov v podnikateľskom prostredí je aktuálny stav vzájomných interakcií prostredia, v ktorom sa čoraz viac začína opakovať správanie, ktoré je na jednej strane konkurenčného typu, ale zároveň je aj kooperačného typu. Takéto správanie sa v súčasnosti ukazuje ako výhodná stratégia v podobe finančných ukazovateľov a dlhodobej udržateľnosti podnikania na globalizovanom trhu.

Hlavným cieľom vedeckej monografie je: navrhnúť odporúčania pre strategický manažment kooperačných organizačných foriem, ktoré sú orientované na vznik a udržanie synergických efektov. Synergické efekty môžeme podnietiť určitými prvkami a procesmi v riadení podniku. V našom prípade ide o interakcie v rámci kooperačných organizačných foriem založených s určitým zámerom. Dôležité je upriamiť pozornosť na strategické riadenie ako organizovať skupiny podnikov tak, aby manažéri dokázali zvyšovať výkonnosť, ziskovosť a konkurenčnú schopnosť skupín podnikov, a teda budovať synergické efekty.

Vzhľadom na komplexné výsledky v predmetnej oblasti môžeme potvrdiť: Synergia má priaznivý dosah na dlhodobý a udržateľný kooperačný vzťah. Kooperačná stratégia je jedným z hlavných postupov, ako môžu podniky získať synergické efekty. Pri pozorovaní výkonu riadenia kooperujúcich podnikov oproti ich dosahovaným výsledkom identifikujeme komplexné strategické riadenie. Nejde iba o jeden prvok alebo proces, ale o komplex prvkov a procesov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. Pri uzatváraní kooperácie nejde len o jej ciele, ale aj o podnety z vnútorného prostredia kooperujúcich podnikov, rovnako ako z vonkajšie prostredia. Preto nemusia byť všetky odporúčania použité v každom kooperačnom prípade, ale môže byť z nich použitá iba časť, a aj napriek tomu vznikne synergický efekt.

Kniha sa dá zakúpiť.

Written by