Smart City – mesto, ktoré nie je len o technológiách

Pojem „Smart“ je v súčasnosti veľmi moderný. Vo vrecku nosíme smartfón, pozeráme sa na smart televízor, čas si strážime na smart hodinkách, bielizeň sa nám perie v smart práčke. Takto by sme mohli pokračovať ďalej s ohľadom na všetky zariadenia, na ktoré sa v tomto momente pozriete.  Čo vlastne robí telefón, hodinky, televízor, práčku a ďalšie zariadenia smart? Odpoveď je jednoduchá – sú to práve technológie, ktoré umožňujú zariadeniam komunikovať s užívateľom a medzi sebou. Kľúčovú úlohu zohráva práve pripojenie do siete internetu. Pojem „Smart“ sa aktuálne nevyužíva len v spojení s rôznym zariadeniami. Jeho presah je oveľa širší a spája sa napríklad aj s mestom v anglickom označení Smart City.

Pojem Smart City alebo inteligentné mesto nie je Slovákom už úplne neznámy. Pre jeho objasnenie môžeme tento pojem charakterizovať ako riadenie mesta v jeho rôznych oblastiach prostredníctvom informačno-komunikačných prostriedkov. Jeho zavádzanie je orientované na rôzne mestské oblasti, za ktoré mesto zodpovedá. Ide napríklad o oblasti mobility, životného prostredia, samosprávy, z časti zdravotníctva a školstva. Riadenie mesta prostredníctvom tejto koncepcie prináša hlavne priestor na zmenu a nové možnosti riešenia problémov, ktoré je možné v jednotlivých mestách rýchlo identifikovať. Stačí sa pozrieť na preplnenosť parkovísk, ciest a nižšej kvality ovzdušia. Moderné technológie tak prinášajú možnosti na riešenie problémových oblastí prostredníctvom internetu, senzorov, sietí, mobilných aplikácií a hlavne veľkého množstva dát, ktoré je možné využiť na riadenie mesta vo všetkých mestských oblastiach. To, že na Slovensku takéto mesta máme hovorí aj samotný slovenský Smart City Index a jeho výsledky, ktoré poukazujú, že naším najinteligentnejším mestom je práve Bratislava. Mobilita je jedna z oblastí, na ktorú sa slovenské mestá snažia aplikovať využitie moderných technológií. Dôvod je jednoduchý. Množstvo automobilov, nedostatočné parkovacie plochy, málo zelene, hluk. Mobilita je oblasťou, ktorá je výrazne prepájaná s tými ďalšími a ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov v mestách, no tiež aj kvalitu ovzdušia. V mestách sa preto otvára koncept budovania možnosti zdieľaných alternatívnych druhov dopráv, ako napríklad zdieľané bicykle, zdieľané kolobežky a vo svete napríklad aj zdieľané automobily.

A kde je manažment?

Už z predchádzajúcich riadkov môžeme tušiť, že technológie v prípade Smart City tvoria kľúčovú súčasť tohto konceptu. O prepojenosti manažmentu a informačných technológií sme už písali aj vo vzťahu k ponúkanému odboru Manažment na Fakulte riadenia a informatiky. Ak by sme sa pozreli na mesto „podnikovou optikou“ hľadali by sme zákazníka. Zákazník je v tomto prípade každá strana, ktorá využíva služby mesta – najmä obyvatelia, podniky, dochádzajúci študenti, pracujúci… Každé riešenie v meste je tak orientované na svojich zákazníkov. Jediný rozdiel oproti podnikom je dosahovanie zisku – mestá sa nesnažia o zisk, ale o udržateľnosť. Koncepciu Smart City musí niekto riadiť a práve tu sa nachádza manažment. Mestá na ceste k Smart musia definovať stratégiu, definovať ciele a začať realizovať konkrétne projekty. Následne nasadenie technológií vytvára priestor pre samosprávy získavať veľké množstvá dát, ktoré je možné využiť na riadenie. Na aké riadenie? Získané dáta je možné ďalej analyzovať a vyhodnocovať. Na základe nich je možné upravovať parkovacie politiky, upravovať množstvo smetných nádob v mestách, vytvárať nízkoemisné zóny a pod. Manažéri v mestách však musia chápať dôležitosť dát pre rozvoj jednotlivých miest. V prípade, že dáta majú, no nedokážu ich využiť vo svoj prospech, tak mesto nikdy neposunú bližšie k udržateľnosti. Preto je manažment dôležitou súčasťou každého mesta. S ním sa však v prvom rade spájajú manažérske schopnosti predstaviteľov.

Written by