Manažér, manažment, profesionálny rast

Stále najlepší

Manažér v súčasnosti je vysoko postavená osoba v podniku ale napriek tomu zostáva ľudskou bytosťou. Svojím vystupovaním na verejnosti, v podniku, ale aj v osobnom prostredí buduje svoje schopnosti a povedomie.

Na jednej strane manažér vystupuje ako osoba, ktorá rozhoduje ktorým smerom sa podnik vyberie, ktoré ciele budú uskutočnené, aká stratégia bude zvolená pre dosiahnutie cieľa, ktoré ľudské, informačné, finančné i materiálne zdroje budú použité pri dosahovaní tohto cieľa.

No na druhej strane je manažér predovšetkým človek, ktorý vytvára efektívne pracovné prostredie. Toto prostredie môžeme charakterizovať ako prostredie v ktorom je otvorená komunikácia, prostredie v ktorom každý pozná svoju úlohu, prostredie v ktorom všetci spolupracujú, a dokážu riešiť konflikty.

Takto by sme mohli pokračovať pri opise postavenia manažéra v podniku a jeho vplyvu na podnik. Avšak za dobrý manažérom stoja nielen mnohoročné skúsenosti, intelekt a poznatky, ale predovšetkým neustále učenie sa, tréning, akceptácia nových myšlienok, informácií a zmien.

Práve zmeny v súčasnom prostredí odstraňujú direktívne štýly riadenia a samotná koncepcia manažmentu sa orientuje od snaženia sa priameho smerovania práce zamestnancov k integrácie toho najlepšie z každého z nich. V podnikoch sú prvoradé dobré a funkčné vzťahy medzi ľuďmi, spolupráca a zdieľané schopnosti.

Koncepcia manažmentu dokáže pretvárať nielen podnik, ale i ľudí v ňom. Rozvoj informačno-komunikačných technológií vstupuje do každodennej práce manažéra, výrazne podporuje jeho rozhodnutia a kontroluje priebeh aktivít podniku. Preto môžme v súčasnosti na vysokých školách vidieť čoraz viac prekrývanie manažmentu a informatiky.

Manažment ma fascinuje ako komplexná schopnosť človeka, ktorý dokáže viesť ľudí, vie vypracovávať postupy a plány, rozhoduje sa o strategických krokoch a hlavne pozoruje a skúma okolie, v ktorom vidí príležitosti a hrozby. (Holubčík, 2018)

Rada pre manažérov: Vo svojej práci pravdepodobne urobíte chyby, práve preto je dôležité byť skromný, poučiť sa z chýb a naďalej pracovať na svojom rozvoji.

Autor: Martin Holubčík

Written by