Inovačný manažment, horúca téma.

Popularita inovácií v dnešnej dobe dosahuje vrchol a aktuálnosť tejto témy prináša rozvoj v oblasti akou je inovačný manažment. Čo presne sú inovácie a čo znamená inovačný manažment?

Inovácia je odvodená z latinského slova innovare a znamená obnovu. Z hospodárskeho hľadiska je inovácia niečo nové, čo prináša výhody organizácii alebo spoločnosti.

Výrazy, ktoré sa často spájajú s inováciou, sú nápad a invencia. Invencia – vynález sa vyznačuje tým, že ešte nebola využitá a používaná ako kreatívne dosiahnutie nového riešenia problému v porovnaní s inováciou. Vo všetkých prípadoch je „nový“ vždy relatívny, pretože dané riešenie už mohlo byť využité v iných podmienkach, alebo iným spôsobom. Manažment inovácií sa zaoberá všetkými opatreniami na podporu inovácií v organizáciách a na vytváranie prínosu, ako napríklad:

  • Nové produkty a služby na dobývanie nových trhov.
  • Vylepšené produkty a služby, ktoré sa odlišujú od konkurencie.
  • Zlepšenie interných procesov s cieľom posilniť spoločnosť zvnútra alebo ušetriť náklady.
  • Vývoj nových obchodných modelov na využívanie nových zdrojov príjmu.

Zlepšenie verzus inovácia

Inovácia je obnova. Zlepšenie je tiež realizáciou niečoho nového, ale s nižšou mierou novosti a zvyčajne ide o optimalizáciu alebo rozšírenie existujúceho. Hranica medzi inováciami a zlepšením je nejasná. Čo je inovácia a čo je zlepšenie, sa nedá jasne definovať a líši sa podľa situácie. Manažment rozvoja má v spoločnostiach dlhoročnú tradíciu. Zahŕňa celý rad metód riadenia a prístupov, ktoré slúžia na zlepšenie existujúcich produktov, procesov a organizácií. Mnohé z nich majú svoj pôvod v oblasti riadenia kvality, ako napríklad:

Proces neustáleho zlepšovania (CIP) – Všetci zamestnanci sú motivovaní a oprávnení neustále spochybňovať a zlepšovať procesy v tímovej práci. Základom je cyklus PDCA (zákon plan – do – check – act).

Kaizen – „Žiadny deň by nemal uplynúť bez zlepšenia spoločnosti“ je posolstvo spoločnosti Kaizen, ktorá má svoj pôvod v Japonsku.

Celkový manažment kvality (TQM) – Dôraz je kladený na zvyšovanie kvality procesov a výrobkov a zároveň zapájanie zamestnancov do zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

Schéma spoločnosti (BVW) – Cieľom je povzbudiť zamestnancov, aby mysleli spolu s ostatnými. Dostávajú príležitosť spontánne predkladať nápady, ktoré sa potom spracovávajú, implementujú a udeľujú ceny v jasne regulovanom procese.

Zlepšenie a inovácia idú ruka v ruke. Spoločnosť musí prijať neustále zlepšovanie a vedieť tvoriť inováciu.

Inovačný manažment zahŕňa všetky opatrenia na podporu a využívanie inovácií v spoločnosti. Zameriava sa nielen na nové myšlienky a produkty, ale aj na rozvíjanie a uchovávanie myšlienok a výhody inovácií. Cieľom inovačného manažmentu je vývoj nových a vylepšených výrobkov, nových obchodných modelov alebo nových procesov.

UŽITOČNÉ ODKAZY:

Kniha o neúspešných príbehoch firiem, ktoré spôsobila snaha o inovovanie: The Innovator’s Dilemma – When New Technologies Cause Great Firms to Fail (Clayton M. Christensen)

Viac o inovačných projektoch a manažmente vo firmách aj na Slovensku.

Innovation scoreboard – viac o krajinách a ich úspešnosti inovácií:

Written by