UI

Moderné IKT podporujú nábor pracovníkov

Náborový proces je jeden z najnáročnejších a taktiež najdôležitejších procesov v každom podniku. Jej náročnosť je možné vnímať v množstve činností, ktoré sa s ňou spájajú. Rýchlosť a kvalita náboru pracovníkov vo väčšine prípadov hovorí o efektivite tohto procesu. Práve za účelom zvýšenia efektivity procesu náboru sa v súčasnej dobe využívajú rôzne moderné digitálne technológie. Tieto technológie nielenže pomáhajú personálnym pracovníkom pri ich každodennej práci, ale rovnako zabezpečujú aj efektivitu náboru.

Aké činnosti sa vykonávajú pri nábore pracovníkov?

Nábor pracovníkov je cieľavedomý proces, pri ktorom sa podnik snaží získať zamestnancov z externého, ale aj interného prostredia na vopred určené pracovné miesto. Keďže ide o proces, je potrebné z pohľadu efektivity mať vypracovaný určitý plán. Takýto plán sa nazýva aj plán zabezpečenia ľudských zdrojov. Po naplánovaní jednotlivých súvislostí prichádza na rad získavanie zamestnancov, kde sa spoločnosť snaží získať čo najväčší počet kvalitných uchádzačov na dané pracovné miesto. Zo získaných uchádzačov v poslednom kroku náboru spoločnosť vyberá uchádzača, ktorý najlepšie spĺňa požiadavky danej pracovnej pozície.

V rámci jednotlivých častí náboru pracovníkov sa vykonávajú ďalšie činnosti. Ide o:

 • identifikáciu zdrojov ľudského potenciálu,
 • voľba metód získavania zamestnancov,
 • voľba dokumentov požadovaných od uchádzačov,
 • formulovanie a zverejnenie ponuky pracovnej príležitosti,
 • predbežný výber a zatriedenie úspešnosti uchádzačov,
 • podrobná analýza písomných dokumentov uchádzačov,
 • predbežný (zdvorilostný) pohovor,
 • testovanie pracovnej spôsobilosti a potenciálu uchádzačov,
 • výberový prijímací pohovor,
 • sumarizovanie výsledkov, rozhodnutie o výbere a informovanosti uchádzačov,
 • hodnotenie efektívnosti a spätná väzba procesu náboru.

Moderné IKT v náborovom procese

V súčasnosti sa podniky snažia čo najviac zdigitalizovať proces náboru zamestnancov. Robia to predovšetkým z dôvodu skrátenia času tohto procesu a zároveň zvýšenia kvality. Častokrát sa za týmto účelom využívajú technológie umelej inteligencie, inteligentný personálny softvér, ale aj virtuálna realita.

Umelá inteligencia

Podnikom, ktorý využíva technológie umelej inteligencie v náborovom procese je napríklad kozmetická spoločnosť L’Oreal. Tá komunikuje už pri prvotnom kontakte s uchádzačom pomocou chatbotu Mya, do ktorej je implementovaná technológia umelej inteligencie. Uchádzači si častokrát ani neuvedomia, že nekomunikujú s personálnym pracovníkom spoločnosti. Chatbot dokáže odpovedať na rutinné, ale aj zložitejšie otázky uchádzačov.

Ak sa uchádzači dostanú do ďalšej fázy náboru, stretnú sa so softvérom Seedlink, do ktorej je tiež implementovaná technológia umelej inteligencie. Tá pomocou odpovedí uchádzača na otázky počas pracovného pohovoru nielenže vyhodnocuje obsah, ale sa zameriava aj na neverbálnu komunikáciu, ako napríklad mimiku, tempo reči, či intonáci. Na základe nich je možné zhodnotiť, či je pracovník vhodný na dané pracovné miesto alebo nie.

Inteligentný personálny softvér

V súčasnosti existuje mnoho softvérov, ktoré sú pomocou využitia moderných technológií veľkým pomocníkom pri nábore pracovníkov. Medzi najznámejšie patria Recruit AI, arya.ai, Smart recruiter, ale aj softvér Nalgoo ATS. V tomto prípade ide dokonca o slovenský podnik, ktorý prevádzkuje softvér, ktorý je vytvorený na koncepcii SaaS (systém ako služba). Na Slovensku, ale aj v zahraničí využíva tento softvér veľké množstvo podnikov, ako napríklad DHL, Národnú diaľničnú spoločnosť, Generali Slovensko, Billa, VÚB a ďalšie.  

Softvér rieši komunikáciu podniku s uchádzačmi ako celku. Od zverejnenia pracovných ponúk na sociálnych sieťach, cez vykonávanie pracovných pohovorov a testovaní uchádzačov, až po nahrávanie, ukladanie a archivovanie dokumentov o uchádzačoch. Softvér je prispôsobený personálnym pracovníkom a je veľmi prehľadný.

Virtuálna realita

Niektoré podniky využívajú pri náborovom procese napríklad aj virtuálnu, či rozšírenú realitu. Využívajú ich predovšetkým počas pracovných pohovorov, ale aj pri prehliadke kancelárskych priestorov. Využitie tejto technológie je však veľkým prínosom aj pri ďalších personálnych procesoch, ako je napríklad vzdelávanie a rozvoj pracovníkov.

Technológiu virtuálnej reality využíva na Slovensku aj spoločnosť Slovnaft, a. s. Dôvodom implementácie technológie do vzdelávacieho procesu tohto slovenského podniku je, že najjednoduchšia a najrýchlejšia forma vzdelávania je praktické zapojenie sa do vzdelávacej aktivity pracovníkov. Zároveň je tu menšie riziko úrazov a teda vyššia bezpečnosť pracovníkov pri práci.

Ide o spoluprácu personálnych pracovníkov s modernými technológiami Na záver je potrebné spomenúť, že tieto technológie a pracovníci v podnikoch sa majú vzájomne dopĺňať. Pracovníci ostávajú rovnako dôležitými zdrojmi každého podniku, nakoľko stroje reagujú na potreby ľudí a nie naopak. Technológie majú zabezpečiť iba efektívnejšiu a jednoduchšiu prácu pracovníkov.

„Technológia je ničím. Dôležité je, aby ste verili ľuďom, že sú v podstate dobrí a inteligentní, a ak im dáte nástroje, urobia s nimi úžasné veci.“  [Steve Jobs]

Written by