Ľudský kapitál a jeho manažment – ako riadiť najcennejšie aktívum podnikov, ktoré vlastnia samotní zamestnanci

Ľudský kapitál pokrýva širokú a rôznorodú zmes vrodených a počas života nadobudnutých znalostí, zručností a schopností ľudí, ktoré môžu byť nimi využívané pri výkone práce. V súčasnosti, a najmä s dôrazom na znalostne-intenzívne odvetvia svetovej ekonomiky, ide o stále častejšie diskutovanú tému, významnú pre každého manažéra.

Zaujíma aj Vás táto téma? Chceli by ste dozvedieť niečo o tom, akými spôsobmi je možné pristupovať k procesu merania hodnoty a efektívnosti využívania ľudského kapitálu? Potom siahnite po publikácii Efektívnosť ľudského kapitálu v kontexte manažmentu ľudského kapitálu. Jej autormi sú Martin Mičiak (Katedra manažérskych teórií, FRI) a Alžbeta Kucharčíková (Katedra makro a mikroekonomiky, FRI).

Ide o vedeckú monografiu zachytávajúcu aktuálny stav poznania v oblasti teórie ľudského kapitálu, investícií do tohto aktíva aj spôsobov a metrík vytvorených pre stanovenie hodnoty ľudského kapitálu, efektívnosti jeho využívania aj efektívnosti investícií do tohto kapitálu.

Čo sa v knižke dozviete

V rámci prehľadu súčasného poznania publikácia približuje podstatu a špecifiká ľudského kapitálu, ako najvýznamnejšieho podnikového bohatstva, ktoré však majú vo svojom vlastníctve samotní zamestnanci – jeho nositelia. Kniha tiež ponúka pohľad na odlišnosti medzi manažmentom ľudského kapitálu a manažmentom ľudských zdrojov.

Na teoretický prehľad následne priamo nadväzujú výsledky vlastného realizovaného výskumu. Tento bol uskutočnený na vzorke slovenských podnikov pôsobiacich v oblasti IT a telekomunikácií.

Vlastné zistenia sú doplnené o závery výskumov zameraných na samotných zamestnancov, aby bolo možné oba pohľady prepojiť a identifikovať medzi mini potrebné súvislosti.

Praktickú rovinu publikácii dodáva spracovanie vybraných prípadových štúdií. Tieto odhaľujú, ako s ľudským kapitálom, v rámci jeho manažmentu, narábajú podniky ako napríklad Atlassian či Soundcloud. Súčasťou praktickej aplikácie sú aj konkrétne odporúčania týkajúce sa toho, ktoré indikátory a metriky je možné v podniku zaviesť a sledovať. Pomocou nich následne manažéri dokážu lepšie zachytávať v čase sa meniacu hodnotu dostupného ľudského kapitálu aj meniacu sa hladinu efektívnosti jeho využívania alebo zvyšovania.

Ďalšie publikácie zo sveta buďmanažér-ov

Súčasťou práce našich kolegov, vyučujúcich na Fakulte riadenia a informatiky v študijných programoch Manažment (bakalárske štúdium) a Informačný manažment (inžinierske štúdium), je aj posúvanie hraníc poznania v daných oblastiach. Knižné publikácie potom predstavujú jedno z médií, pomocou ktorých je možné výsledky výskumného snaženia šíriť medzi súčasných a budúcich manažérov podnikov a iných typov organizácií.

Takže keď opäť budete mať chuť dozvedieť sa niečo nové v oblasti manažmentu, neváhajte a niektorú z nich si otvorte 😉 Mnohé sú dostupné priamo na stránke univerzitného vydavateľstva EDIS

Written by