Marketing, vybrané kapitoly

MARKETING

vybrané kapitoly

od autorov: Josef Vodák – Jakub Soviar – Michal Varmus

Milí priaznivci marketingu, aj touto cestou vám chceme predstaviť novú knižku o tejto problematike. Na 170 stranách sa autori venujú napr. marketingovému prostrediu, marketingovému výskumu, nákupnému správaniu a rozhodovaniu sa zákazníkov, výberu cieľových trhov – segmentácii, podrobne jednotlivým častiam marketingového mixu (produkt, cena, distribúcia, komunikácia) a marketingovej stratégii.

Myslíme si, že najvýstižnejšie knihu predstavia jej autori. Vyberáme z predhovoru:

„Nastal správny čas pre napísanie tejto učebnice? Myslíme si, že áno. Nejde o to, že by neexistovali iné učebnice o marketingu. Existujú a mnohé z nich sú fantastické. My sme však potrebovali takú, ktorá by vyhovovala našim zámerom. Ide o to, ako pristupujeme k výučbe predmetu marketing, akú máme koncepciu práce na našich kurzoch. A práve pre tieto dôvody vznikla táto učebnica.

Učebnica, ktorú sme na kurze Marketingu používali doteraz, marketingové riadenie, slúžila dobre. Stále tvorí aj základ tejto novej knihy. Naše myslenie, skúsenosti a názory sa posunuli, zmenili. Našu koncepciu sme prispôsobovali a veríme, že aj zlepšovali. To je dôvodom, prečo sme potrebovali novú aktualizovanú učebnicu.

Tentoraz sme zvolili stručnosť a prehľadnosť. Zamerali sme sa na hlavné oblasti marketingu. Aj keď sa marketing mimoriadne dynamicky rozvíja, štruktúra jeho hlavných častí je dnes už pomerne ustálená. Práve tento základ je predmetom našej učebnice. Naším zámerom bolo, aby táto učebnica bola východiskom pre predmet marketing. Chápeme ju ako bázu poznatkov, ktoré postupne rozvíjame na prednáškach a cvičeniach z marketingu ako aj na predmetoch, ktoré sú s marketingom úzko prepojené.“

Marketing je jednou z popredných oblastí súčasných úspechov podnikateľských prípadov. Predávať čo najviac produktov je určite dôležité. Aktuálne sa ako rovnako dôležité ukazujú aj iné faktory, napríklad zanechať dobrý dojem, či vytvoriť si so zákazníkmi vzťah založený na dôvere a jedinečnosti. Tieto myšlienky predstavujú obraz o marketingu ako nástroji, z ktorého sa stal účinný prostriedok každej významnej podnikovej stratégie. Tento názor nie je len náš.

Ako vnímajú marketing významné osobnosti z podnikateľského a vedeckého prostredia:

  • „Strategy 101 is about choices: You can’t be all things to all people.“ [Michael Porter]
  • “Our job is to connect to people, to interact with them in a way that leaves them better than we found them, more able to get where they’d like to go.” [Seth Godin]
  • „Make your marketing so useful people would pay for it.“ [Jay Baer]
  • “Good marketing makes the company look smart. Great marketing makes the customer feel smart.” [Joe Chernov]
  • „The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself.“ [Peter Drucker]

Neváhajte, knižku je možné zakúpiť v: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Predajňa – EDIS v Žiline.

Written by