Aké kvality má mať správny líder?

„ Byť sám sebou. “                 „ Učiť ľudí rásť. “                  „ Líder nemôže byť sólista. “

 Slovo líder u mnohých, ak nie u všetkých ľudí, vzbudzuje dojem o manažérovi, ktorý sa dokáže postaviť dopredu pred všetkých. Ukazuje na správny spôsob a správnu cestu, kam má všetko smerovať. Ale čo stojí za týmto človekom, ktorý dokáže ľudí nielen viesť, ale aj poznať a rozvíjať ich schopnosti? Skutočné aktivity manažéra sú odrazom toho, aké schopnosti má a ako ich využíva, či už ide o plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie alebo rozvoj ľudského potenciálu.

Množstvo zdrojov, autorov a výskumov poukazuje na dve základné oblasti: a) východiskové koncepcie kvalitného lídra; b) schopnosti kvalitného lídra. Tento článok identifikuje základné informácie o týchto oblastiach a poukáže na to, kto v skutočnosti je líder a čo všetko charakterizuje lídra.

Lídra je potrebné zaradiť nielen do oblasti riadenia podniku, ale skôr ako výnimočnú osobu, ktorá môže pôsobiť vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobia ľudia, preto je dôležité pre budovanie dôvery a rešpektu nepretvarovať sa. V pozícií lídra budú vždy existovať určité prekážky, zlé chvíle, s ktorými  je potrebné sa vyrovnať a naučiť sa v takýchto situáciách fungovať. Práve v týchto situáciách  si líder dokáže vytvárať určitý stav, určitú „harmóniu“, ktorú vďaka svojim schopnostiam, skúsenostiam a silným stránkam dokáže pretaviť v účinný nástroj riešenia problémov. Práve týmto článkom môžeme vidieť do tejto koncepcie úspešného lídra, ktorý si dokáže vytvoriť harmóniu, viesť ľudí, rozvíjať ich ľudský potenciál, dosahovať ciele a prekonávať prekážky.

 Východiskové koncepcie kvalitného lídra:

 • Technológie priniesli do manažmentu, riadenia, zmenu v podobe množstva informácií, ktoré sa dajú relatívne rýchlo spracovať. Rozhodovanie manažéra a samotné riadenie je teda vykonávané na základe informácií. Hierarchická štruktúra organizácie sa stmeľuje sa na menšej úrovní a začína sa orientovať na spoluprácu všetkých členov spoločnosti za rovnakým cieľom. Podnik tvoria jednotlivci so svojimi schopnosťami, znalosťami a skúsenosťami. Na základe týchto troch faktov je potrebné vyvodiť záver, že líder nemusí vedieť všetko. Ide o vytvorenie priestoru, kde sa informácie a skúsenosti zdieľajú.
 • Súčasný manažér v spoločnosti sa má snažiť o integrovanie najlepšieho z každého zamestnanca.
 • Hodnotenie lídra nečakať iba od formálne položených ukazovateľov, ale aktívne ho vyžadovať od zamestnancov.
 • Lídri nie sú iba tí čo vedú, riadia a učia ostatných, ale hlavne aj tí, čo sa neustále vzdelávajú a učia, vyhľadávajú mentorov, a iné formy ich rozvoja.
 • Celkový výkon je založený na úspešnej spolupráci a práve manažér je osobou, ktorá má dokázať integrovať jednotlivé výkony. Integráciou je potrebné rozumieť:
  • nájdenie najlepšieho, silných stránok jednotlivcov,
  • rozdelenie úloh, tak aby jednotlivec dokázal zvládnuť úlohu v stanovenom čase a kvalite.
 • Odlíšenie sa od ostatných dokáže prilákať a zaujať. Nie je to len o výsledkoch, ale aj o tom, čím sa dokáže líder odlíšiť.
 • Vzťahy medzi ľuďmi v podniku predstavujú v súčasnosti hlavný potenciál pre úspešný výkon a dosahovanie cieľov spoločnosti. Udržiavanie a rozvoj vzťahov so svojim okolím, ako aj zlepšovanie vzťahov, je potrebné zamerať na pozitívne vzájomné interakcie.
 • V súčasných koncepciách rozhoduje súčasný stav, je potrebné nechať minulosť minulosťou a zaujímať sa o prítomnosť, ktorá vytvára budúcnosť.
 • Bez dôvery a úprimnosti sa súčasný líder nedostane k obojstranne prospešným a želaným vzťahom. Líder musí podporovať výsledky, zlyhania jednotlivcov brať ako ich vlastné príležitosti, priať im úspech a dať pocítiť víťazstvo, to celé stojí na tímovej spolupráci.
 • Pre vhodné motivovanie si musí líder začať osvojovať objavovať v sebe a v druhých v čom sú dobrí a viacej vidieť hodnoty a schopnosti jednotlivcov. Tým dokáže podporovať v sebe a v druhých, aby dosahovali úspešného a zmysluplného výsledku.
 • Líder nemôže byť sólista, mal by počúvať a akceptovať rady a návrhy jednotlivcov a do riešenia problémov zapojiť celý tím.
 • Komunikáciu je potrebné aby líder udržiaval v hraniciach jednoduchosti, konzistentnosti a s presným zameraním na konkrétnu vec.

Schopnosti kvalitného lídra:

 • Pozitívna vízia. Dlhodobé ciele.
 • Rozhodnosť. Silný zmysel pre účel svojej práce.
 • Kritické myslenie.
 • Vedieť klásť otázky. Pýtať sa.
 • Spolupráca.
 • Budovanie a zlepšovanie vzťahov.
 • Emocionálna inteligencia.
 • Hľadá riešenia.
 • Voľný priebeh svojich silných stránok.
 • Vedieť transformovať svoju organizáciu.
 • Jedinečnosť. Odlišnosť.
 • Rešpektovanie druhých.
 • Dôvera.
 • Komunikatívnosť.
 • Rozvoj druhých.
 • Samozrejme je množstvo ďalších faktoroch, o ktorých by sa dalo písať a rozoberať ich, napríklad: pokora, agilnosť, prispôsobivosť, pozitívne emócie, záujem, poskytnutie inšpirácie,…

Ako sme si mohli všimnúť východiskové koncepcie sú úzko prepojené, ak nie celkovo, priamo so schopnosťami kvalitného lídra.

Aké schopnosti má mať líder podla nás?

Prvou je schopnosť budovať si vzájomné obojstranné vzťahy postavené na dôvere, teda obojstrannej spolupráci, ktorá má potenciál zlepšovať sa.

Druha pozostáva práve z tímovej spolupráce, kde výsledok je dielom celej skupiny, všetkých zúčastnených.

A v neposlednom rade aj prepájanie výnimočných schopností jednotlivých členov skupiny, podniku v rámci požadovaných výkonov a naplánovaných cieľov.

Myslíme si, že práve tieto tri predstavujú dobrý začiatok úspešného lídra, nech už stojí pred akýmkoľvek rozhodnutím a ľuďmi.

Na druhej strane sa taktiež zamyslite nad nasledujúcimi otázkami:

Akú atmosféru vytvárate v okolí, v ktorom pracujete a žijete?

Ako dokážte spolupracovať v tíme v rámci win-win stratégie a rovnomerného rozdelenia úloh?

Ako komunikujete so svojim okolím?

[Autor: Martin Holubčík]

Written by