NAŠA SKÚSENOSŤ S KURZOM DELOITTE COLLEGE

Medzinárodná spoločnosť Deloitte každoročne organizuje kurz týkajúci sa financií a daní pre študentov posledného ročníka vysokoškolského štúdia, najmä ekonomického zamerania, aby im priblížila prácu svojich  odborníkov. Tento ročník bol však iný, poznačený pandémiou Covid-19. Z toho dôvodu sa spomínaný kurz uskutočnil online formou prostredníctvom aplikácie Zoom. Cez túto aplikáciu mal kvalifikovaný personál organizácie pripravené interaktívne prednášky z oblastí business chemistry, audit, daňové a transakčné poradenstvo. Všetky prednášky boli obohatené aj o skupinovú prácu, ktorej cieľom bolo hlbšie pochopenie jednotlivých prednášaných tém s riešením praktických príkladov. Celý kurz prebiehal v období od 23. 11. do 26. 11. 2020. 

Pred prvým online stretnutím sme boli vyzvaní k vyplneniu dotazníkov, ktoré identifikovali Business Chemistry, resp. tímovú rolu na základe typológie našej osobnosti. Konkrétne sme zistili či v rámci tímu zastávame rolu Pioneer, Driver, Integrator alebo Guardian. Business Chemistry je tzv. “elixírom” k budovaniu skvelých vzťahov a kľúčom k zabezpečeniu dynamiky tímovej práce. Na základe výsledkov  spomínaného dotazníka sme boli následne počas prvého dňa rozdelení do breakout rooms, v ktorých sme pracovali na pridelených zadaniach.

Druhý deň bol orientovaný na Daňové poradenstvo holdingových spoločností (tie, ktoré si navzájom poskytujú služby). Previedlo nás transferovým oceňovaním cien transakcií medzi závislými osobami na daňové účely, a teda uhrádzaním daní v tej krajine, kde je tvorená pridaná hodnota.

Tretí deň sa niesol v téme Auditu s určovaním kontrolných mechanizmov v podnikových procesoch. Posudzovali sme tiež druh a mieru rizika v rámci určených procesov a kategorizovali ich do skupín: Business risks, Financial risks, Risk of material misstatement a Significant risks of material misstatement.

Štvrtý deň nám priblížil problematiku Transakčného poradenstva slúžiaceho na určenie hodnoty majetku spoločnosti pre investorov, manažment, veriteľov a potenciálnych kupcov. Hodnoty spoločnosti sme medzi sebou porovnali z rôznych hľadísk: podľa pôvodu, odvetvia, predmetu činnosti globálnych spoločností. Na základe numerického vyjadrenia finančných ukazovateľov (EBIT, NOPAT, Equity value, Revenues) sme kalkulovali hodnotu, ktorá je predmetom vyjednávania  zainteresovaných strán na trhu.

Ako študentky študijného programu informačný manažment na Fakulte riadenia a informatiky sme sa do Deloitte College zapojili len dve.

  • Užitočnosť kurzu hodnotíme najmä pochopením ako veľmi ekonomika medzinárodných firiem podlieha mnohorakej zahraničnej legislatíve.
  • Hodnotu kurzu ocenia najmä študenti, ktorí chcú získať najskôr náhľad na problematiku jednotlivých pozícií takejto organizácie pred tým, než sa budú uchádzať o svoju konkrétnu, tú preferovanú.
  • Absolvovaním kurzu sme získali mnoho podnetných myšlienok o tom, ako funguje spoločnosť v praxi a aké problémy rieši so svojimi klientmi.
  • Prínosom bolo tiež aj získanie praktických pohľadov na to, akým smerom sa môže naša budúca kariéra uberať a na čo sa v našom odbornom raste zamerať, aby sme zvýšili pravdepodobnosť úspechu pracovného života do budúcna.

Martina & Tatiana

Written by