EFEKTÍVNY MANAŽÉR BY MAL VZBUDZOVAŤ DÔVERU DÔVERA V PRÁCI MANAŽÉRA

V súčasnej dobe nestačí len správne vykonávať manažérske funkcie, je potrebné budovať a rozvíjať mäkké zručnosti, medzi ktoré patrí aj dôvera.

Ako sa stať dôveryhodným manažérom?

Stephen M. R. Covey vo svojej knihe The Speed of Trust tvrdí, že „ak vytvoríš záväzok, buduješ nádej, ak záväzok splníš, vybuduješ dôveru.“

Úlohou lídra je zabezpečiť spoluprácu a spoločné dosahovanie cieľov všetkými členmi tímu, čo je bez dôvery veľmi ťažké dosiahnuť. Budovanie dôvery začína otvorenou komunikáciou, poskytovaním spätnej väzby, tvorbou dôslednej organizačnej kultúry, podporou vzdelávania, participácie a motivácie. Podľa Coveyho „je to práve dôvera, ktorá premení skupinu ľudí na tím.“

Dôveru je možné vnímať nielen zo sociálneho, psychologického, manažérskeho, ale aj ekonomického hľadiska. Nízka úroveň dôvery zvyšuje náklady a znižuje rýchlosť plnenia úloh. Naopak, v prostredí, kde prevláda atmosféra dôvery sú nižšie náklady a vyššia rýchlosť, čím sa prispieva k celkovej efektivite systému.

Mýty, ktoré prevládajú na tematiku dôvery v práci manažéra zahŕňajú napríklad predpoklad, že dôvera je mäkký faktor, ktorý sa nedá kvantifikovať a matematicky vyjadriť. Z argumentu, že dôvera vplýva na rýchlosť a náklady však vyplýva, že prvok sa dá merať, a preto je tzv. tvrdý faktor. Medzi ďalšie mýty patrí vnímanie dôvery ako pomaly plynúcej dimenzie, ktorá je založená na integrite, nedá sa obnoviť či naučiť, dá sa budovať iba pri face-to-face komunikácii.

Realita je však odlišná. Nič sa nevyvíja rýchlejšie ako dôvera, závisí nielen od integrity, ale aj charakteru konkrétnej osoby, jej vnímania, úmyslov, znalostí a schopností, je možné ju obnoviť, naučiť sa dôverovať iným a rozvíjať ju aj pri digitálnej komunikácii, ktorá má dôležité zastúpenie najmä v aktuálnej situácii pandémie Covid-19.

Dôvera je dôležitá nielen v organizáciách, ale aj v celej spoločnosti či na trhu. Základným stavebným prvkom je dôverovať sám sebe, až potom je možné veriť iným.

Aké charakteristiky spĺňa dôveryhodný manažér?

Efektívny manažér dosahuje prvky osobnej integrity, t. j. jeho činy sú v súlade s jeho názormi, postojmi a hodnotami a slovami. Má správne úmysly, napr. chce dosiahnuť ciele, ktoré sú prínosné nielen pre neho, ale aj jeho tím, organizáciu a celú spoločnosť. Vytýčené ciele dosahuje prostredníctvom svojich odborných schopností a znalostí, čím permanentne dosahuje vynikajúce výsledky naprieč časom.

Pre podporu dôvery v práci manažéra, Covey formuloval 13 behaviorálnych odporúčaní:

 • Hovorte priamo.
 • Preukazujte iným rešpekt.
 • Podporujte transparentnosť.
 • Priznajte si chybu.
 • Ukážte lojalitu.
 • Dosahujte primerané výsledky.
 • Neustále sa zlepšujte.
 • Poznajte realitu.
 • Vyjasnite si očakávania.
 • Prijímajte zodpovednosť.
 • Aktívne počúvajte.
 • Dodržiavajte svoje záväzky.
 • Posilňujte, budujte a stabilizujte svoju úroveň dôvery voči sebe samým a iným.

Na dosiahnutie odporúčaní slúžia tri stratégie:

 • Vezmite na seba riziko a začnite dôverovať ľuďom okolo seba.
 • Svoje úlohy naplňte vždy s určitým zámerom.
 • Budujte svoje integritu, ktorá má priaznivý vplyv na dôveryhodnosť.

Ako byť stále najlepší popisuje nasledovný článok. K uvedeným radám ako sa poučiť z vlastných chýb, byť skromný a pracovať na vlastnom rozvoji by bolo vhodné doplniť ešte jeden prvok a to – „BuĎ Manažér, ktorému ľudia dôverujú, iba tak podporíš nielen svoj osobný rozvoj, ale aj rast ľudí v tvojom tíme,“ (Šulyová, 2020).

Dominika Šulyová

Written by