digitálny marketing

Nová kniha: Digitálny marketing, z dielne našej katedry

Slovo digitálny je možné označiť za jedno zo slov 21. storočia práve pre jeho intenzitu používania. Výraz digitálny a digitalizácia sú pojmami typickými nie len pre rozvoj IKT ale aj pre rozvoj podnikania a obchodu, ktorý sa vďaka už spomínaným IKT výrazne zmenil a neustále sa vyvíja. Zároveň sa výrazným spôsobom zmenili formy a prístupy k marketingu a tvorbe marketingovej komunikácie a prirodzene sa presunuli do online sveta, preto už niekoľko rokov existuje nová forma marketingu – digitálny marketing. Je možné ho označiť za novodobý marketing a za jeho jednotlivé súčasti sú považované: online marketing, mobilný marketing a sociálne média. Práve tomuto druhu marketingu sa venovali Gabriel KomanMartin HolubčíkMilan Kubina vo svojej novej publikácií.

Aký je obsah knihy?

Vysokoškolská učebnica: Digitálny marketing vybrané nástroje podniku v online priestore sa skladá z užitočných desiatich kapitol. Prierezovo prechádza od posunu tradičného do digitálneho marketingu, cez charakteristiku zákazníka v online prostredí, webové prostredie a PPC, sociálne média, kde okrem najznámejších akými sú Facebook, Youtube a Instagram sú rozoberané aj ďalšie ako Twitter, LinkedIn či Pinterest, až po digitálny marketing v prostredí mobilných zariadení. Každá kapitola pozostáva zo základných informácií pre pochopenie problematiky, často podporené aj obrázkami z online sveta pre lepšiu demonštráciu. V závere každej kapitoly je možné nájsť súbor otázok, ktoré slúžia ako kontrolná pomôcka pre študujúcich danú problematiku. Po súbore otázok je možné nájsť aj zoznam zdrojov, takže ak čitateľa zaujme niektorá konkrétna časť, graf či tabuľka, môže si o tom dohľadať ešte viac informácií.

Digitálny marketing
Digitálny marketing

Kto by si mal túto knihu prečítať?

Po prečítaní knihy je možné konštatovať, že slúži ako dobrý základ pre tých, ktorých zaujíma digitálny marketing. Vďaka knihe je možné si správne osvojiť jednotlivé pojmy a pochopiť ich prepojenia a účel či aplikáciu. Kniha dobre poslúži úplným laikom a študentom, ale aj marketérom, ktorí majú nejakú osobnú skúsenosť s online svetom a marketingom, ale chýba im odborný základ a celistvý pohľad na vec. Zároveň kniha môže poslúžiť aj ako inšpirácia pre aplikáciu či využitie jednotlivých nástrojov a postupov napr. v rámci tvorby digitálnej marketingovej komunikácie.

Autorom treba oceniť ich prácu s najaktuálnejšími údajmi z praxe. Uvedené zdroje sú vo väčšine prípadov z posledných rokov či mesiacov, čo je dôležité vzhľadom k tomu, že posun v online prostredí je veľmi dynamický.

Kniha ponúka praktický návod ako využiť digitálny marketing v praxi, pričom na základe uvedených príkladov z praxe v jednotlivých kapitolách napr. v rámci sociálnych médií, webového prostredia či mobilného marketingu by mali byť študenti i manažéri podnikov schopní vyhodnotiť možnosti aplikácie jednotlivých nástrojov a rozhodovať sa predovšetkým aj od oblasti vlastného podnikania, situácie na trhu, trendov a v neposlednom rade dostupného rozpočtu.

V súčasnosti, aj kvôli udalostiam z roku 2020 – kedy mnohí manažéri podnikov boli  kvôli celosvetovej pandémií nútení presunúť väčšinu svojich podnikateľských aktivít do online prostredia, je možné konštatovať, že význam digitálneho marketingu je posilnený a trendom je zvyšujúci sa záujem o digitálny marketing a o aplikáciu jeho nástrojov v praxi. Preto všetci manažéri podnikov, marketéri a mladí ľudia zaujímajúci sa o oblasť moderného obchodovania a marketingu by sa mali tejto problematike intenzívnejšie venovať a táto publikácia im bude v tomto určite nápomocná.  

Zároveň knihu môžu využiť študenti v rámci voliteľného predmetu Digitálny marketing, ktorý zabezpečujú a vyučujú samotní autori, takže študenti sa dozvedia všetky potrebné informácie z prvej ruky.

Príjemné čítanie všetkým. Mňa kniha zaujala a obohatila a určite ju odporúčam všetkým, pre ktorých slovo marketing znamená niečo viac než reklama.“

Irina Ďaďová

Written by