Študenti manažmentu FRI – Čo je u nás najatraktívnejšie?

V predchádzajúcom článku sme sa venovali otázke: Prečo by ste si mali vybrať študijný program Manažment na FRI? – dnes Vám prinášame pohľad študentov na atraktívnosť štúdia manažmentu. prajeme inšpiratívne čítanie. A samozrejme nezabudnite si podať prihlášku k nám na Manažment FRI!

„Pre mňa osobne je najatraktívnejšie to, že aplikujeme rôzne výpočty, metódy a postupy z manažmentu, ekonómie a marketingu na reálnych firmách.“ Adam, III. ročník

Za najatraktívnejšie považujem prepojenie štúdia s praxou, keďže niektoré predmety nás prostredníctvom rôznych seminárnych prác učia riešiť problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri výkone nášho povolania. Taktiež sa pedagógovia snažia zahrnúť do výučby reálne príklady z praxe. Podľa mňa je atraktívne na odbore manažment aj možnosť špecializovať sa pri voľbe voliteľných a povinne voliteľných premetov. Povinné predmety tvoria iba časť kreditov a študenti majú možnosť si ďalej zvoliť predmety z oblasti, ktorá ich najviac zaujíma a chceli by sa jej venovať. Za mňa sú to predmety v oblasti marketingu, manažmentu a ekonomiky, avšak niektorí študenti inklinujú viac k financiám, informatike alebo aj právu. Som veľmi rada, že naša fakulta dáva takúto možnosť svojim študentom. „ Laura, II. ročník

Najatraktívnejšie na študovaní manažmentu je z môjho pohľadu rôznorodosť informácií, ktoré nadobúdajú študenti počas štúdia pomocou najrozličnejších predmetov, ktoré tento odbor ponúka. Študent je tým pádom dobre pripravený či už po teoretickej, ale i praktickej stránke. Taktiež je veľké pozitívum i prax, ktorú študenti absolvujú v rámci svojho štúdia v reálnych firmách a môžu už počas študovania okúsiť, ako to naozaj chodí na trhu práce.“ Marián, I. ročník

„Najatraktívnejšie na štúdiu odboru manažment je výber predmetov, niektoré sú teoretické, niektoré sú viac praktické, je to veľmi vyvážené, čiže každý si nájde niečo svoje, čo ho bude baviť a napĺňať. Ďalej ako som už spomínala prístup vyučujúcich je príjemný, veľmi ľudský, čo je podľa mňa hnacím motorom pre študentov. Pre mňa je veľmi atraktívnou stránkou aj to, že sa študenti môžu prihlásiť do fakultných organizácii, ako napríklad FRI Club a organizovať rôzne podujatia pre študentov a vyučujúcich. Podľa mňa je atraktívne aj to, že fakulta organizuje rôzne webináre, talky, workshopy, snaží sa svojich študentov vzdelávať a naučiť ich niečo nové aj mimo „predpísaných hodín“. Ďalšou výhodou je fakultná prax. Štúdium na FRI nie je iba o naučených poznatkoch, ale aj o tom ako tieto poznatky využiť v reálnom živote, v praxi.“Barbora, I. ročník

Za atraktívne považujem určite študentky, ktoré navštevujú Fakultu riadenia a Informatiky, ale čo sa týka štúdia ako takého tak sú to predmety týkajúce sa prevažne marketingu a práva. Sú to predmety z oblasti, v ktorej by som sa v budúcnosti rád uplatnil čo je asi aj dôvod prečo sú to predmety, ku ktorým najviac inklinujem.“ Adrián, II. ročník

To, že veľmi často pracujem na reálnych problémoch reálnych firiem. Či už s nimi priamo spolupracujeme, alebo si informácie o daných témach hľadáme externe. Potom je to určite fakt, že sme na informatickej fakulte a cítiť to aj v predmetoch, ktoré nie sú primárne informatické. Človek sa tu naučí veľa znalostí, ktoré ho neskôr môžu odlíšiť od konkurencie.“Dominika, III. ročník 

Written by