Súčasná moc v podnikoch patrí spolupráci

Podnik, ktorý vlastní majiteľ a výkonnú moc v ňom má generálny riaditeľ, prípadne výkonná rada, je zastrešovaný potrebnými podnikovými zdrojmi (neživé) a podnikovým potenciálom (živý), teda zamestnancami a manažérmi podniku. Kam tým smerujem?

Správna otázka ale je, či naozaj môžu majitelia a riaditelia podnikov dosahovať výsledky, aj bez spolupráce s manažérmi a zamestnancami podniku. Presne vymedzenými pravidlami v podniku, jednosmernou komunikáciou a strohou kombináciou zdrojov v podniku nebudú dosahovať očakávané, pridané výsledky.

Rozanalyzujme si v krátkosti súčasný stav podnikového prostredia. Spolu s príchodom internetu, sociálnych sietí, rôznych softvérov a aplikácií, ktoré môže používať podnik a jeho zamestnanci sa stáva komunikácia jedným z ústretových procesov prenosu informácií v podniku a smerom von do jeho okolia.

Základný prvok obojstranne výhodných a vzájomných vzťahov v podniku je dôvera.

Aké sú základné piliere dôvery v podnikoch a čo dokážu vytvoriť?

  • Spoľahlivosť, úlohu, ktorú si zoberieme na zodpovednosť dokážeme aj uskutočniť.
  • Diskrétnosť, prístup a šírenie informácií sa stáva citlivým bodom podnikových procesov.
  • Na druhej strane práve poznanie podnikových procesov, pochopenie stratégie a cieľov podniku, dokáže vytvoriť konzistentné pracovné prostredie.
  • Priznanie si chyby a poučenie sa z nej, už nepredstavuje negatívnu vlastnosť, ale ústretový nástroj rozvoja osobnosti.
  • Spätná väzba v každom procese a komunikácií zabezpečuje cestu k úspešnému naplneniu podnikových cieľov.
  • Uznanie prínosu každého člena, rovnako ako skupiny.

Všetky tieto spomínané piliere vytvárajú dôveryhodnosť pracovného prostredia a budujú vzájomnú dôveru v podniku.

A čo manažment? – ústredná koncepcia riadenia zdrojov a procesov podniku.

Manažment je proces uplatňovaný pri každodenných aktivitách riadiacich pracovníkov v rôznych podnikových oblastiach, ako je samotné plánovanie, riadenie a organizovanie podniku, tak aj pri personalistike alebo v marketingu a iných. Manažment hlavne fascinuje komplexnou schopnosťou človeka viesť ľudí, vedieť vypracovávať postupy a plány, rozhodovať sa o strategických krokoch a hlavne pozorovať, skúmať okolie, v ktorom vidí príležitosti a hrozby. Taktiež dokáže viacerými metódami a postupmi zmapovať súčasný stav podniku a predpovedať jeho budúcnosť. Manažment podnecuje u samotného manažéra schopnosti a vlastnosti, ktorými dokáže ísť vpred nielen sám, ale aj s celým svojim okolím. Spolupráca je teda ústretovou koncepciou spoločne komunikujúcej a dôverujúcej si skupiny ľudí, pri ich každodenných aktivitách a rozhodnutiach v podniku.

Kooperačný manažment v správnych rukách dokáže pretvárať nielen podnik a ľudí, ale aj vytvárať dejiny ktoré sú odrazom jeho pôsobenia.

Prečo je potrebné sústrediť sa na spoluprácu, komunikáciu, dôveru a manažment?

Kde teda stojí moc v podniku?

Moc v súčasných podnikoch stojí na jej členoch. Nie je vytváraná iba peniazmi a postavením, ale čoraz viacej práve jedincami a  ich potenciálom. Skupina, ktorá navzájom spolupracuje, dôveruje si, vzájomne komunikuje a riadi svoje aktivity, dokáže budovať moc. Moc, ktorá dokáže ovplyvniť nielen postavenie, ale  aj peniaze.

Efektívne spolupracujúca skupina – podnik,  vytvára v takomto prípade koherentný celok, ktorý dokáže budovať moc ako synergický efekt vzájomne prospešného podnikového prostredia.

[Autor: Martin Holubčík]

Written by