manažér, komunikácia, empatia, dôvera, osobná komunikácia

Cieľ komunikácie

Predstavme si našu každodennú komunikáciu pri plnení pracovných úloh, aký je cieľ našej komunikácie? Aké množstvo informácií, ktoré pretečie medzi tímom sa týka predmetnej úlohy? Koľko času venujeme výberu variantu riešenia úlohy? Argumentácia a diskusia pre nesúhlasné návrhy spôsobuje nové problémy, ktoré hromadia ďalšie množstvo informácií k vyriešeniu alebo nevyriešeniu pracovnej úlohy.

Čo teda s tým?Po prečítaní niekoľkých článkov sme vybrali štyri dôležité kroky efektívnej a účelnej komunikácie v podnikoch.

Prvý krok: Cieľ komunikácie

Základom plnenia pracovnej úlohy, na ktorej sa podieľajú viacerí kolegovia je komunikácia, presnejšie ide o cieľ komunikácie. Zvolený cieľ komunikácie nadväzuje na naplánovanie komunikácie, v ktorej ide o to, ktoré informácie idete vymieňať, čo potrebujete zistiť?, a akým spôsobom idete komunikovať?

Druhý krok: Empatia

Dôležitá je aj určitá miera empatie, pričom ide o analýzu aktuálneho postoja komunikujúcich  a voľbu vhodných otázok pri komunikácií.

Tretí krok: Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti predstavujú naučený prostriedok manažéra, ktorý dokáže cieliť komunikáciu jasnejšie a presnejšie vzhľadom na riešenú situáciu.

Štvrtý krok: Dôvera

Dôvera medzi ľuďmi vplýva na rozvoj komunikácie. Čím menej človek komunikuje so svojim pracovným okolím, nepozná ich pocity a charakterové črty, tým menej im dôveruje a vie prispôsobiť, svoju komunikáciu tak, aby bola plnohodnotná vzhľadom na jej cieľ a riešenú pracovnú úlohu.

Prečo je osobná komunikácia pri práci manažéra dôležitá?

Nadväzovanie kontaktov pri osobnej komunikácií je kľúčová schopnosť manažéra. Prebieha väčšinou pri spoločenských akciách, konferenciách a obchodných stretnutiach. Budovanie siete kontaktov zväčšuje množstvo nových obchodných príležitostí. Zaujímavý prehľad o sile osobnej komunikácie prináša blog spoločnosti HubSpot:

  • Spoločnosti by stratili 17 % zisku, ak by odstránili obchodné cesty a s nimi spojenú osobnú komunikáciu.
  • Osobné stretnutia generujú o 30 % viac nápadov ako vzdialené stretnutia.
  • Osobné stretnutia sú podstatné pre udržanie dlhodobých obchodných vzťahov.

Touto témou sa snažíme poukázať na dôležitosť osobnej komunikácie v práci manažéra. Komunikačné zručnosti manažéra predstavujú podstatnú a dôležitú časť jeho úloh v podniku.

Autor: Martin Holubčík

Written by