BigData, informačné systémy, manažment, rozhodovanie,

Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data

Rozhodovanie manažérov podnikov je v súčasnosti vo veľkej miere ovplyvnené informáciami. Pre realizáciu správneho rozhodnutia je však potrebné mať možnosť tieto informácie z dostupných údajov získať a spracovať. Existuje množstvo technológií pre spracovanie údajov a ich transformáciu na informácie. Jednou z týchto technológií je aj riešenie Big Data, o ktorom pojednáva táto, vedecká monografia.

Gabriel KomanMilan Kubina

Vzhľadom k rýchlemu rozvoju informatizácie podnikov a celej spoločnosti sa stávajú informácie zo zdrojových údajov, popri skúsenostiach a schopnostiach manažéra, základným vstupom do rozhodovacieho procesu. Práve rýchlo dostupné, dôveryhodné, pravdivé a relevantné informácie výrazne ovplyvňujú správnosť rozhodnutia manažérov podnikov. V súčasnom globálnom trhovom prostredí sú generované veľké množstvá rôznorodých údajov, ktoré môžu obsahovať potenciálne významnú informačnú hodnotu. Tradičné podnikové informačné systémy nie sú schopné, z časového a finančného hľadiska, distribuovať manažérom v procese rozhodovania požadované informácie z týchto údajov. Práve z toho dôvodu vznikli nové technológie, zamerané na rýchle a efektívne spracovanie veľkého množstva rôznorodých údajov, t. j. Big Data. Tieto dôvody, spolu s nezastaviteľným rozvojom v oblasti informačných a komunikačných technológií a snaha získať nové a prehĺbiť si súčasné poznatky, nás viedli k napísaniu tejto publikácie, ktorá by mala napomôcť podniku pochopiť význam údajov a možností ich využitia pre podporu rozhodovania.

Realizovaná vedecká monografia poukazuje na význam informačnej hodnoty množstva údajov, ktoré sú neustále generované vo veľkých objemoch a sú dostupné pre podporu rozhodovania v podniku. Vplyvom rozvoja v oblasti moderných informačných a komunikačných technológií nie je možné predmetné údaje ignorovať alebo prehliadať, nakoľko práve tieto môžu obsahovať významnú informačnú hodnotu, ktorá môže podniku priniesť konkurenčnú výhodu, šetriť náklady, napomôcť rýchlo reagovať na vzniknuté udalosti a podobne. Vedecká monografia by mala umožniť manažérom implementovať také riešenie, pomocou ktorého budú môcť vyžívať informačný potenciál týchto údajov, v rámci jednotlivých rozhodovacích procesov podniku.

Publikáciu je možné zakúpiť v predajni: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Predajňa – EDIS v Žiline

Written by