Systém riadenia vzťahov, manažment, zákazník, CRM

Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku

Každý podnik si dnes uvedomuje, že zákazník je pánom na trhu, ktorý má možnosť výberu z bohatej ponuky. Trhy sú otvorené a tým rastie aj konkurencia. Preto by mal byť zákazník v zornom uhle podnikateľských subjektov (systému riadenia vzťahov), ktoré chcú obstáť v konkurenčnom boji s ostatnými subjektmi, a to nielen na domácom trhu, ale aj na zahraničných trhoch.

A práve tento fakt detailne rozoberá na 220 stranách nová monografia z Fakulty riadenia a informatiky s názvom Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku. Kniha predkladá ucelený pohľad na problematiku na základe zmapovaných teoretických a praktických poznatkov v oblasti CRM a vykonaného výskumu v podmienkach slovenských podnikov. Monografia je pretkaná ilustráciami a vysvetľujúcimi modelmi, ktoré výstižne dotvárajú charakter textu.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi je jedným z kľúčových nástrojov starostlivosti o zákazníkov a získavania ich vernosti. Zároveň prestavuje „účinný nástroj na pre vytvorenie stabilného podielu na trhu uspokojovaním potrieb zákazníkov. V prvom rade CRM znamená „dialóg so zákazníkom“, ktorý je pretavený do podnikového zisku a v konečnom dôsledku to znamená osvedčenie sa podniku v konkurenčnom boji.“

Základný problém, ktorý táto monografia rieši je absencia metodiky budovania systému riadenia vzťahov so zákazníkmi. Súčasne obsahuje:

  • predpoklady pre vytvorenie koncepcie CRM v podniku,
  • kľúčové prvky zabezpečujúce CRM koncepciu,
  • vzťahy a procesy potrebné k správnemu fungovaniu a nastaveniu cieľov v CRM,
  • personálne, organizačné a informačné zabezpečenie procesov,
  • postup implementácie riešení do podniku.

Publikáciu je možné zakúpiť v predajni: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Predajňa – EDIS v Žiline

Milan Kubina – Viliam Lendel

Written by