riadenie tímu

Diverzita a jej význam pri riadení tímu

Prijímanie ľudí s rôznym vekom, pohlavím, rasou, kultúrnym zázemím a inými charakteristikami vedie k vytváraniu rôznorodých pracovných tímov. Takéto tímy prispievajú k efektívnejšiemu napĺňaniu podnikových cieľov. Preto je dôležité, aby sa podniky a ich manažéri touto témou zaoberali. Len takto sformované tímy sú schopné pozerať na jednotlivé riešené problémy z rôznych perspektív a generovať súbory rôznych postupov alebo krokov.

Rôznorodosť v tímoch je o uznaní a akceptovaní odlišností jednotlivcov, ktoré vedú k ich špecifickým silným stránkam a predstavujú ich jedinečný potenciál.

Prostredie, v ktorom majú úspešne fungovať rôznorodé tímy, musí prinášať rovnaké príležitosti pre všetkých a nesmie sa v ňom vyskytovať žiadna forma diskriminácie. Vytvoriť takéto prostredie je teda nemalou výzvou pre každého manažéra súčasnej doby. 

Dawn Wattová zhrnula pre LinkedIn hlavné pozitíva diverzity v tímoch, medzi ktoré patrí:

  • zvýšená kreativita a potenciál pre tvorbu inovácií,
  • vyššia kvalita riešenia problémov a rozhodovacích procesov,
  • vyššia produktivita,
  • vyššia angažovanosť zamestnancov,
  • lepšia reputácia podniku ako zamestnávateľa.

Aj štúdie spracované v Harvard Business Review (HBR) poukazujú na to, že nehomogénne (rôznorodé) tímy sú označované ako „múdrejšie“ (smarter). Keď totiž ľudia pracujú s tímovými kolegami, ktorí sú od nich odlišní a majú teda odlišné myslenie, núti ich to samotných k prekonávaniu zabehnutých spôsobov riešenia jednotlivých situácií.

Podľa viacerých výskumov spracovaných v článku z HBR, medzi nesporné výhody rôznorodých tímov patrí to, že takéto tímy sa oveľa viac sústredia na fakty. K týmto faktom sa vedia neustále vracať a prehodnocovať ich, čo v konečnom dôsledku vedie k vyššej objektívnosti. V neposlednom rade je veľkou devízou týchto tímov aj to, že dostupné informácie sú tieto tímy schopné spracúvať oveľa dôkladnejšie.

Jedným z veľkých svetových podnikov, ktoré si uvedomujú potrebu rôznorodosti pracovných tímov, je napríklad aj austrálska softvérová spoločnosť Atlassian, tvorca systémov JiraConfluence.

Atlassian sa snaží k svojej vnútornej rôznorodosti pristupovať ako k dlhodobému záujmu. Podnik sa snaží byť v tejto oblasti transparentný a formou reportov zverejňovať, čo sa im na poli vlastnej rôznorodosti už podarilo, ale aj to, kde ešte podnik vidí rezervy. Inšpirovali sa tým, ako fungujú ich vlastné tímy vývojárov a aj v rámci dosahovania vyššej rôznorodosti nasledujú postupnosť krokov: meranie, experimentovanie, učenie sa, prechod na ďalšiu iteráciu.

Vo svojom prístupe k zvyšovaniu a podporovaniu rôznorodosti svojich pracovných tímov v Atlassiane začali už pri samotnom formulovaní pracovných ponúk. Tieto ponuky prechádzajú kontrolou jazyka s využitím špecializovaného softvéru, aby neboli napísané takým spôsobom, ktorý podvedome odrádza niektoré skupiny uchádzačov.

Ďalším bodom v ich prístupe je vodcovstvo na základe vlastného príkladu. Preto sa v podniku snažia o to, aby aj vedúce pracovné pozície a pozície lídrov boli obsadzované rôznorodými zamestnancami v duchu hesla: „Rôznorodosť priťahuje rôznorodosť“.

Okrem takpovediac zjavnej diverzity, definovanej na základe jednotlivých demografických faktorov, sa však podnik zameral aj na to, aby vytváral pracovné tímy zložené zo zamestnancov s rôznym typom myslenia – teda na kognitívnu rôznorodosť. Ide o to poskladať tímy tak, aby ich členovia boli ľudia s rôznymi kariérnymi skúsenosťami, ktorí majú odlišné silné a slabé stránky aj osobnosti.

Rôznorodosť myslenia jednoduchým spôsobom zobrazuje nasledujúci obrázok. Ten je založený na predstave, že všetci máme určitú kombináciu týchto kvalít: generálny manažér, vedec a umelec. Extrémne hodnoty ležia vo vrcholoch trojuholníka. Podľa tohto konceptu potom napríklad ideálny produktový manažér disponuje vyváženou kombináciou jednotlivých kvalít – v strede trojuholníka.

Ako pravdepodobné je však nájsť človeka s touto pomyselnou dokonalou kombináciou? Oveľa bežnejšie je, že každý, so svojimi prirodzenými kvalitami a zručnosťami, je viac naklonený k jednému z vrcholov. Kľúčom vybudovania skvelého tímu je preto prijatie takých zamestnancov, ktorých individuálne kvality sa vzájomne dopĺňajú a vyvažujú.

A to už je úloha, ktorá je síce náročná, no určite nie nesplniteľná. Ak budú podniky a ich manažéri viac dbať na vytváranie tímov, ktorých členovia sú rôznorodí a svojimi odlišnými kvalitami a myslením sa vzájomne dopĺňajú, budú o ďalší krok bližšie k dlhodobému úspechu.

Written by